Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 με αριθ.137675/EΥΘΥ1016

Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 με αριθ.137675/EΥΘΥ1016, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18, και αφορά στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς και στη διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. Αντικαθιστά την προηγούμενη ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 10427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521).

Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 με αριθ.137675/EΥΘΥ1016

Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020 με αριθ.137675/EΥΘΥ1016, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18, και αφορά στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς και στη διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. Αντικαθιστά την προηγούμενη ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 10427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521).