Ε.Π. ΜΔΤ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 Περίληψη του Ε.Π.  Μ.Δ.Τ. όπως αυτό αρχικά εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (αρ. πρωτ.: c (2014) 310138/17.12. 2014)

Το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» (ΕΠ ΜΔΤ) αποτελεί μέρος της δομής του νέου Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και εντάσσεται στη συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της Ελλάδας για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.

Ως όραμα έχει, μέσα από την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, η ελληνική δημόσια διοίκηση να καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες, ώστε να αποτελέσει έτσι η ελληνική δημόσια διοίκηση, έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.

Πρόκειται για ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό Πρόγραμμα (συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) που αποσκοπεί στην επίτευξη του μέγιστου αντίκτυπου στην ανάπτυξη και στην απασχόληση με την αξιοποίηση πόρων  των Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), με γνώμονα την επίτευξη των στόχων της δεκαετούς Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την αντίστοιχη επικέντρωση της ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή στους στόχους αυτούς.

Η επίτευξη του οράματος του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. πραγματοποιείται μέσα από την συγχρηματοδότηση ενός πλέγματος αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων που δίνουν έμφαση στην παραγωγή σαφών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων επιδιώκοντας ταυτόχρονα την:

Ø  ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων,

Ø  προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον Δημόσιο Τομέα, η οποία σε συνδυασμό με συστημικές δράσεις και πολιτικές θα αποτελέσει κύριο εργαλείο μετασχηματισμού των υφιστάμενων διαδικασιών, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώντας τη Διοίκηση πιο αποτελεσματική και αποδοτική,

Ø  αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω: α) της ορθολογικής κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκησης, καθώς και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την διαρκώς βελτιούμενη ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες.

Το Ε.Π. συνιστά μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων με ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 486.913.888,00€. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Προγράμματος προέρχονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με συνολική Δημόσια Δαπάνη 299.592.839,00€ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με συνολική Δημόσια Δαπάνη 227.321.049,00€.

 

Σχετικά Αρχεία

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

EPMDT - Logical Framework

Εκτελεστική Απόφαση Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Περίληψη του Ε.Π. Μ.Δ.Τ., όπως αυτό τελικά αναθεωρήθηκε / τροποποιήθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (αρ.πρωτ.: c(2021) 9530/13.12.2021)

και αφορά :
- στην ανάγκη διασφάλισης των απαιτούμενων πόρων για τη χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, μέσω της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9.iv, η οποία προστέθηκε στο ΕΠ με την 3η Αναθεώρηση του,
- στην εξασφάλιση του ομαλού κλεισίματος του Προγράμματος
- στην τακτοποίηση των υπερδεσμεύσεων του Προγράμματος για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σημαντικής επιβάρυνσης του μη συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
- στην ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος
Στο πλαίσιο αυτό :
- αυξάνεται η συγχρηματοδοτούμενη δημόσιας δαπάνης του Θεματικού Άξονα (ΘΑ) Ι κατά 5.020.567 € (ΚΣ) / 6.500.000 € (ΔΔ)
- μειώνονται οι πόροι ΕΚΤ του Θεματικό Άξονα ΙII κατά 2.711.990 € (ΚΣ) / 3.500.000 € (ΔΔ) και του  Θεματικού Άξονα ΙV κατά 2.308.577 € (ΚΣ) / 3.000.000 € (ΔΔ)
- αυξάνονται οι συνολικοί πόροι του Θεματικού Στόχου 9 (Επενδυτική Προτεραιότητα 9.iv) του ΘΑ Ι, κατά 57.000.000 € ΔΔ , με εσωτερική μεταφορά 50.500.000 € (ΔΔ) από το Θεματικό Στόχο 11 του ΘΑ Ι, 3.500.000 € από το ΘΑ ΙΙΙ και 3.000.000 € από το ΘΑ IV (Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ), προκειμένου να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες των παρεμβάσεων της Κατηγορίας Δράσης Α.4.1 «Δράσεις βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς της πανδημίας του COVID-19» για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς της πανδημίας COVID-19, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, και
- τροποποιήθηκε το πλαίσιο επίδοσης και σύστημα δεικτών του ΕΠ ΜΔΤ, ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης της στοχοθεσίας των δεικτών και των ανωτέρω μεταβολών στους χρηματοδοτικούς πίνακες του Προγράμματος.
Με την παρούσα αναθεώρηση η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος παραμένει αμετάβλητη σε 619.852.772 € (502.782.220 € Κοινοτική Συνδρομή) 

(Σχετικά Αρχεία θα βρείτε στις Αναθεωρήσεις-5η Αναθεώρηση)


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2022