Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 15 από 2

Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων [ΠΡ_39]

Αναμένεται

Ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της ΓΓΙΦ μέσω της δημιουργίας μιας ευέλικτης και καλά συντονισμένης διοικητικής δομής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/12/2018 - 11/1/2019

Ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου στους Φορείς του Δημόσιου τομέα [ΠΡ_37]

Χρηματοδότηση έργων που αφορούν στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης στους δημόσιους φορείς και στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση των ελεγκτικών λειτουργιών με την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζουν καθώς και στην παροχή συμβουλευτικού ρόλου προς τους εποπτευόμενους οργανισμούς.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/10/2018 - 30/4/2019

Δράσεις για την προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης [ΠΡ_38]

Ανάπτυξη και εξάπλωση των εφαρμογών ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στα δικαστήρια.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 - 29/3/2019

Δράσεις αναβάθμισης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης [ΠΡ_36]

Αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης των καταστημάτων κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/10/2018 - 1/3/2019

Συστημικές δράσεις υποστήριξης τομέα ψυχικής υγείας [ΠΡ_35]

Υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας, με στόχο την καθολική υγειονομική κάλυψη, και την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης σε τομείς όπως η οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος Ψυχικής Υγείας, η αξιολόγηση των Υπηρεσιών και η ανάπτυξη κοινοτικών δομών, η τομεοποίηση και η διασύνδεσή τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/10/2018 - 15/1/2019

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης [ΠΡ_34]

Δράσεις αναβάθμισης, ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων και εργαλείων ΤΠΕ για την υποστήριξη της καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα» και για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/8/2018 - 30/4/2019

Δράσεις Κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων [ΠΡ_33]

Δράσεις κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 30/9/2018 - 31/12/2018

Βελτίωση της λειτουργίας και της διαφάνειας των φορέων του δημόσιου τομέα στον κάθετο τομέα πολιτικής της Δικαιοσύνης [ΠΡ 32]

Δράσεις εφαρμογής αναδιοργανώσεων των φορέων του Δημόσιου Τομέα και βελτίωσης της λειτουργίας του, στον κάθετο τομέα πολιτικής της δικαιοσύνης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/6/2018 - 1/11/2018

Δημιουργία υποδομών συστημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών [ΠΡ 30]

Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ στον κάθετο τομέα πολιτικής της φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/5/2018 - 22/10/2018

Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά [ΠΡ 29]

Ενέργειες για την ενίσχυση των επιχειρησιακών λειτουργιών του επιτελικού χαρακτήρα της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΓ Ρομά).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/5/2018 - 17/11/2018

Αποτελέσματα 1 - 10 από 15 από 2