Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Αναζήτηση με περισσότερα κριτήρια
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 10 από 1

Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας και της διαφάνειας των φορέων του δημόσιου τομέα στον κάθετο τομέα πολιτικής της Δικαιοσύνης [ΠΡ 32]

Στο πλαίσιο της παρούσης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις εφαρμογής αναδιοργανώσεων των φορέων του Δημόσιου Τομέα και βελτίωσης της λειτουργίας του, στον κάθετο τομέα πολιτικής της δικαιοσύνης. Η στρατηγική στόχευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αφορά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών (δικαιοσύνης και σωφρονιστικού συστήματος) προς την κοινωνία και στη βελτιστοποίηση της διοίκησης των υπηρεσιών του Υπουργείου. Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής και η υποστήριξη της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 6/6/2018 - 1/10/2018

Δημιουργία υποδομών συστημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών [ΠΡ 30]

Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ στον κάθετο τομέα πολιτικής της φορολογικής-δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/5/2018 - 1/10/2018

Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά [ΠΡ 29]

Ενέργειες για την ενίσχυση των επιχειρησιακών λειτουργιών του επιτελικού χαρακτήρα της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά (ΕΓ Ρομά).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 15/5/2018 - 17/9/2018

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ των Δικαιούχων του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" [ΠΡ_28]

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές με τη θεσμική ενίσχυση και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Δικαιούχων του Προγράμματος. αλλά και σχετικές με την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών, αξιολογήσεων και παροχής υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 20/4/2018 - 30/6/2018

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή - υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ των Επιτελικών Δομών του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα [ΠΡ_26]

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας σχετικές με την πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ) σχετικές με την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών αξιολογήσεων και παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 5/2/2018 - 30/8/2018

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης [ΠΡ_25]

Aνάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 23/1/2018 - 30/11/2018

Τεχνική Υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση δράσεων ΕΤΠΑ των Επιτελικών Δομών του Επιχειρησιακού Προγράμματος [ΠΡ_22]

Βελτιστοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και ενίσχυση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης φορέων και πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 29/9/2017 - 30/6/2022

Ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μητρώων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now) [ΠΡ_21]

Με τη δράση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα (e-Gov Now)», πρόκειται να παραχθεί ένα πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών με σκοπό την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G Web Services) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους διαλειτουργικότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 23/5/2017 - 30/10/2022

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» [ΠΡ_20]

Bελτιστοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και ενίσχυση της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης φορέων και πολιτών και της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 5/5/2017 - 30/6/2022

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή και υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ [ΠΡ_7]

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 7/3/2016 - 30/6/2022

Αποτελέσματα 1 - 10 από 10 από 1