ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» εκπονήθηκε υπό την εποπτεία της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας και σε αυτό παρουσιάζεται η γενική επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του ΕΠ.

Την εκπόνησή του ανέλαβε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και το περιεχόμενό του καθορίστηκε από τέσσερις (4) βασικές επιδιώξεις:

- Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, τους στόχους και τις παρεμβάσεις που προωθούνται, καθώς και για το ρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης διαδραματίζουν στη διαμόρφωση και στην υλοποίησή του.

- Την προβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών και των απαραίτητων παρεμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, για την εφαρμογή τους.

- Την ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του επιχειρησιακού προγράμματος, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από αυτό.

- Την ενημέρωση των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, ώστε να διαχυθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στους άμεσους και έμμεσους επωφελούμενους.

O Επικοινωνιακός Οδηγός καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

O Επικοινωνιακός Οδηγός εφαρμόζεται σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και κατά περίπτωση προσαρμόζεται στις σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους κανονισμούς της ΕΕ και απευθύνεται στις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων, οι οποίες απευθύνονται, με τη σειρά τους, στους δικαιούχους των έργων που είναι στην αρμοδιότητά τους.

Στόχος του Οδηγού είναι να προσφέρει το πλαίσιο της επικοινωνίας του ΕΣΠΑ και μια κοινή εικόνα και ταυτότητα σε όλες τις δράσεις των Ταμείων που θα πραγματοποιηθούν στη χώρα τα επόμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υλοποίηση ενός πλήθους ενεργειών που καθορίζουν την καθημερινότητά τους, την ποιότητα της ζωής τους αλλά και τη φυσιογνωμία της Περιφέρειας στην οποία ζουν.

Ο Οδηγός αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία και περιλαμβάνει:

Την κωδικοποίηση των υποχρεώσεων των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων των έργων ως προς την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014.

Τις οδηγίες για τη διαμόρφωση μιας κοινής εικόνας και ταυτότητας των ΕΠ και των παρεμβάσεων των Ταμείων στην Ελλάδα, η οποία συμπληρώνει και δεν καταργεί την επικοινωνιακή στρατηγική που έχει επιλέξει να ακολουθεί κάθε Διαχειριστική Αρχή.

Σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών, σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ www.esfhellas.gr ,  στην ενότητα Πληροφόρηση και Επικοινωνία. Απευθείας μπορείτε να την βρείτε στη διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr

Για την ορθή χρήση της εφαρμογής, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

- Η τοποθέτηση αφίσας αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1303/2013 (Παράρτημα ΧΙΙ, § 2.2.2.β) και μια από τις βασικές ευθύνες των Δικαιούχων.

- Αφορά όλες τις πράξεις του ΕΚΤ αλλά και εκείνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που είναι κάτω από 500.000€ ή/και δεν αφορούν αγορά υλικού αντικειμένου ή χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

Σχετικά Αρχεία:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ -ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΔ ΜΔΤ 2021

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ -ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΔ ΜΔΤ 2020

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ -ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΔ ΜΔΤ 2019

 

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακό Σχέδιο για το Ε. Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/02/2022