Ε.Υ.Δ. 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4314/2014 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ συγκροτείται από έξι (6) μονάδες:

Α1. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης ΕΠ

Α2. Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων

Β.1. Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας Διοικητικής Μεταρρύθμισης (01, 02, 03)

Β.2. Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (04, 05, 06)

Β.3. Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας Ανθρώπινου Δυναμικού και Τεχνικής Βοήθειας (07, 08,09 και 10−15 αντίστοιχα)

Γ. Οργάνωσης – Υποστήριξης

Το προσωπικό της ΕΥΔ ανέρχεται σε σαράντα εννέα (49) άτομα.

Όλες οι διαδικασίες της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015 , Πολιτική Ποιότητας

Σχετικά Αρχεία:

ΦΕΚ Σύστασης

Τροποποίηση ΦΕΚ Σύστασης

Τηλεφωνικός Κατάλογος Στελεχών

Οργανόγραμμα


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/05/2021