ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συγκροτήθηκε για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ ΜΔΤ και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων στον προγραμματισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση, εξασφαλίζοντας και το συντονισμό των ΕΔΕΤ εξετάζοντας παράλληλα τις συνέργειες και συμπληρωματικότητες μεταξύ τους. Η ΕπΠα εγκρίνει την εξειδίκευση του Προγράμματος, παρακολουθεί μεταξύ άλλων, την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ ΜΔΤ από πλευράς εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων, πληρωμών, προόδου φυσικού αντικειμένου και επίτευξης των τεθέντων στόχων, καθώς και την τήρηση των αιρεσιμοτήτων και λαμβάνει αποφάσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του ΕΠ ΜΔΤ. Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και εκτάκτως αν κρίνεται αναγκαίο, η δε σύνθεσή της περιλαμβάνει αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων. 

Συνεδριάσεις ΕΠΠΑ

Γραπτή Διαδικασία

Νομοθετικό Πλαίσιο

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 03/02/2021