Θεματικοί Άξονες 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Θεματικός Άξονας 1 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα», Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3

Ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας (Θεματικός Άξονας 1) αφορά δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 11 (Ταμείο ΕΚΤ). Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων φορέων και η εξασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας του δημοσίου τομέα προς όφελος του κράτους, των πολιτών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις για:

  • την ενίσχυση του συντονισμού των φορέων του δημοσίου τομέα,
  • την ενίσχυση της επιτελικής ικανότητας της κεντρικής κυβέρνησης,
  • την επαναοριοθέτηση αρμοδιοτήτων τόσο οριζόντια, όσο και κάθετα μεταξύ των τριών επιπέδων άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας (κεντρική διοίκηση, αποκεντρωμένη διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση)
  • τη λειτουργική αναδιοργάνωση και την απλοποίηση διαδικασιών των φορέων του δημοσίου τομέα
  • τη λειτουργία των δημοσίων φορέων με γνώμονα το αποτέλεσμα και την επίτευξη τεθέντων στόχων με βασικές αρχές την διαφάνεια και την λογοδοσία

     

Θεματικός Άξονας 2 «Ενίσχυση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 11 περιφέρειες», Άξονες Προτεραιότητας 4,5,6 

Ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας (Θεματικός ‘Αξονας 2) αφορά δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 2 (Ταμείο ΕΤΠΑ). Κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Τομέα, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για το μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, προκειμένου η Διοίκηση να καταστεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη, εξασφαλίζοντας την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προάγοντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις ανάπτυξης ή αναβάθμισης των συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ΤΠΕ που χρησιμοποιούν οι φορείς του Δημοσίου Τομέα τόσο για την οργάνωση και λειτουργία τους όσο και για την παροχή πλήρως και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Θεματικός Άξονας 3 «Βελτίωση της διαχείρισης και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα», Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9

Ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας (Θεματικός Άξονας 3) αφορά δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Θεματικό Στόχο 11 (Ταμείο ΕΚΤ). Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της οριζόντιας πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα και η ταυτόχρονη εξέλιξή του μέσω δράσεων κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται δράσεις για:

·         τη βελτίωση των πολιτικών προσωπικού και εφαρμογής τους και δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού

·         την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα

·         τη βελτίωση της ποιότητας σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού

Θεματικός Άξονας 4 «Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος» Άξονες Προτεραιότητας 10,11,12

Ο Άξονας Προτεραιότητας για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιέχει το σύνολο των ενεργειών που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη (προετοιμασία, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, ενημέρωσης και επικοινωνίας κ.α) για την άρτια και αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος στις Περιφέρειες αναφοράς του παρόντος Άξονα, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς και την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του Προγράμματος.

Θεματικός Άξονας 5 «Τεχνική Υποστήριξη για την Εφαρμογή / Υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος», Άξονες Προτεραιότητας 13,14,15

Ο Άξονας Προτεραιότητας για την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος περιέχει το σύνολο των ενεργειών που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη (προετοιμασία, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχο, αξιολόγηση, ενημέρωσης και επικοινωνίας κ.ά.) για την άρτια και αποτελεσματική υλοποίηση των παρεμβάσεων του συνόλου του Επιχειρησιακού, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς και την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει όλες τις δράσεις για την ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και δημοσιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04/06/2018