Αποφάσεις Ένταξης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_Γ2.1_Γ2.2_01

Κωδ. ΟΠΣ: 5000232
Απόφαση Ένταξης: ΒΜΥ04653Ο7-ΒΒΕ, 1η Τροπ. 6ΘΓΓ465ΧΙ8-ΠΡ9, 2η Τροπ. 60ΑΥ465ΧΙ8-5Θ2, 3η Τροπ.Ψ6ΠΓ465ΧΙ8-ΥΘΠ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000275
Απόφαση Ένταξης: 6Φ1Λ4653Ο7-Φ3Β, 1η Τροπ. 9ΠΝΘ465ΧΙ8-ΑΔ1, 2η Τροπ. ΨΛΞ1465ΧΙ8-ΑΔ1, 3η Τροπ. 6ΔΒΗ465ΧΙ8-ΩΑΒ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000245
Απόφαση Ένταξης: 7Δ9Κ4653Ο7-97Ε, 1η Τροπ. 70ΒΗ4653Ο7-Ξ78, 2η Τροπ. ΨΑ12465ΧΙ8-ΝΤΗ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000233
Απόφαση Ένταξης: 7Α634653Ο7-Ρ24, 1η Τροπ. 6Ψ2Ε465ΧΙ8-ΝΑ4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 02_A2.1_A2.2_04

Κωδ. ΟΠΣ: 5000453
Απόφαση Ένταξης: ΩΧΣΣ465ΧΙ8-579, 2η Τροπ. ΨΟΤΔ465ΧΙ8-ΛΒΧ, 2η τροπ. ΨΟΤΔ465ΧΙ8-ΛΒΧ, 3η Τροπ. 7ΖΣΗ465ΧΙ8-5ΝΘ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000372
Απόφαση Ένταξης: 79Ε54653Ο7-ΙΩΗ, 1η τροπ. 60ΗΚ465ΧΙ8-Ι2Φ, 2η τροπ. ΨΟΩΦ465ΧΙ8-9ΧΚ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000473
Απόφαση Ένταξης: 648Ο4653Ο7-Η4Α, 1η Τροπ. ΨΛ5Ι465ΧΙ8-ΞΧ6
Κωδ. ΟΠΣ: 5000449
Απόφαση Ένταξης: Ψ4664653Ο7-Η05, 2η Τροπ. Ω8Ε8465ΧΙ8-ΧΨΨ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000634
Απόφαση Ένταξης: 7Ξ7Β4653Ο7-2ΣΨ, 1η τροπ. Ω72Ν465ΧΙ8-Ξ41, 2η τροπ. 6ΓΡΘ465ΧΙ8-5ΒΘ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000560
Απόφαση Ένταξης: ΩΨ074653Ο7-ΩΜΡ, 1η τροπ. 64ΨΓ465ΧΙ8-59Θ, 2η τροπ. Ψ4ΞΗ465ΧΙ8-2ΡΗ, 3η Τροπ. 622Ρ465ΧΙ8-Χ0Ν
Κωδ. ΟΠΣ: 5010854
Απόφαση Ένταξης: 6ΝΟ5465ΧΙ8-ΒΚΟ,
Κωδ. ΟΠΣ: 5000758
Απόφαση Ένταξης: 6ΘΟΘ465ΧΙ8-ΨΝΠ, 1η τροπ. 9ΟΛΨ465ΧΙ8-ΚΟΔ, Κωδ. ΟΠΣ: 5014772
Απόφαση Ένταξης: ΨΣΥ3465ΧΙ8-9Ξ2,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 03_Α.1.1_Α.2.1_Α.2.2_03

Κωδ. ΟΠΣ: 5000490
Απόφαση Ένταξης: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000536
Απόφαση Ένταξης: Ψ0ΙΣ4653Ο7-ΓΥΥ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001091
Απόφαση Ένταξης: ΨΗΚΑ465ΧΙ8-ΔΚΔ, 1η Τροπ. 6ΨΤΚ465ΧΙ8-Α8Λ, 2η τροπ. 6ΙΒΤ465ΧΙ8-ΣΑ3
Κωδ. ΟΠΣ: 5001377
Απόφαση Ένταξης: 6ΩΕΛ4653Ο7-ΧΟΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04_ Α.1.2_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5001006
Απόφαση Ένταξης: 662Γ4653Ο7-4Ο3, 1η Τροπ. Ω76Ι465ΧΙ8-6ΣΡ, 2η Τροπ. ΩΓΣ6465ΧΙ8-Ε9Ψ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000467
Απόφαση Ένταξης: 7ΕΚ04653Ο7-ΣΔΒ, 1η Τροπ. 6ΓΦ9465ΧΙ8-Σ3Φ, 2η Τροπ. Ω1ΞΨ465ΧΙ8-7ΦΡ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000346
Απόφαση Ένταξης: ΩΦ4Γ4653Ο7-ΠΥΕ, 1η Τροπ. 7ΤΨΡ4653Ο7-6Ο2, 2η Τροπ. 62ΡΣ465ΧΙ8-2Σ8
Κωδ. ΟΠΣ: 5001217
Απόφαση Ένταξης: 7ΦΣΠ4653Ο7-ΝΡΡ, 1η τροπ. ΨΡ8Κ465ΧΙ8-Γ51

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05_ A.3.1_A.3.2_02

Κωδ. ΟΠΣ: 5000930
Απόφαση Ένταξης: Ω6ΑΙ465ΧΙ8-ΣΜΖ, 1η Τροπ. 69ΜΡ465ΧΙ8-ΖΡΛ, 2η Τροπ. Ω6ΟΕ465ΧΙ8-Η3Λ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001237
Απόφαση Ένταξης: 7Ν81465ΧΙ8-Μ22,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06_Γ2.1_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5000649
Απόφαση Ένταξης: 798Ο4653Ο7-ΒΡ2, 1η Τροπ. ΩΓΘ3465ΧΙ8-ΙΡ7, 2η Τροπ. ΩΤ0Β465ΧΙ8-ΕΔΙ, 3η Τροπ. Ψ2ΣΕ465ΧΙ8-0ΔΛ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000728
Απόφαση Ένταξης: 6ΡΣΕ4653Ο7-ΘΤΓ, 1η Τροπ. 6ΤΟΧ465ΧΙ8-ΙΗΦ, 2η Τροπ. ΨΤ4Ρ465ΧΙ8-Σ6Δ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_Δ1.1_Δ1.2_ Δ1.3_04

Κωδ. ΟΠΣ: 5000929
Απόφαση Ένταξης: 9Ψ214653Ο7-ΒΤΑ, 1η Τροπ. ΩΚΣΛ465ΧΙ8-8Υ9, 2η Τροπ. 7ΧΓΒ465ΧΙ8-ΕΜΛ, 3η Τροπ. ΨΒ7Υ465ΧΙ8-Ω7Η
Κωδ. ΟΠΣ: 5000952
Απόφαση Ένταξης: 685Ρ4653Ο7-Ξ9Π, 1η Τροπ. 66ΑΑ465ΧΙ8-Ψ5Φ, 2η Τροπ. Ω7ΨΡ465ΧΙ8-2Μ2, 3η Τροπ. 64ΨΖ465ΧΙ8-66Ψ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001055
Απόφαση Ένταξης: 7Χ2Ο4653Ο7-ΗΓΨ, 1η Τροπ. 6ΖΚ2465ΧΙ8-ΞΕΙ, 2η Τροπ. 7ΧΞΡ465ΧΙ8-Η3Ι, 3η Τροπ. 634Η465ΧΙ8-96Χ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001263
Απόφαση Ένταξης: ΩΠΧΒ4653Ο7-ΘΔΠ, 1η Τροπ. ΩΦ34465ΧΙ8-Δ0Χ, 2η Τροπ. 7ΦΞΩ465ΧΙ8-ΘΚΧ, 3η Τροπ. 61Φ2465ΧΙ8-ΔΣΘ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001295
Απόφαση Ένταξης: 7ΙΙ34653Ο7-Π1Φ, 1η Τροπ. ΩΡΖ4465ΧΙ8-Π4Φ, 2η Τροπ. Ψ04Ν465ΧΙ8-ΤΟ3
Κωδ. ΟΠΣ: 5002285
Απόφαση Ένταξης: 7Δ4Ο4653Ο7-ΒΙΖ, 1η Τροπ. Ω9ΠΥ465ΧΙ8-ΒΥΚ, 2η Τροπ. ΩΑ9Ζ465ΧΙ8-ΧΗΜ, 3η Τροπ. Ψ10Μ465ΧΙ8-5ΘΞ, 4η Τροπ. 6ΔΘΣ465ΧΙ8-Ω2Ρ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001635
Απόφαση Ένταξης: ΨΡΗ04653Ο7-6ΛΕ, 1η Τροπ. ΩΗ18465ΧΙ8-5ΓΥ, 2η Τροπ. 7ΔΑΗ465ΧΙ8-ΥΜΔ, 3η Τροπ. 7ΔΠ5465ΧΙ8-Ι3Μ
Κωδ. ΟΠΣ: 5002319
Απόφαση Ένταξης: 7Χ7Ν465ΧΙ8-ΠΓΜ, 1η Τροπ. ΨΞΨ1465ΧΙ8-5ΜΡ
Κωδ. ΟΠΣ: 5003575
Απόφαση Ένταξης: ΩΓ7Χ465ΧΙ8-Ν7Κ, 1η Τροπ. ΨΓΨΗ465ΧΙ8-ΒΡ9
Κωδ. ΟΠΣ: 5010824
Απόφαση Ένταξης: 6Ε5Δ465ΧΙ8-ΠΛ6, 1η Τροπ. 6ΟΓ8465ΧΙ8-ΩΝΓ
Κωδ. ΟΠΣ: 5000961
Απόφαση Ένταξης: 6ΤΚΣ4653Ο7-636, 1η Τροπ. ΩΞ88465ΧΙ8-3Β3, 2η Τροπ. ΨΡΜΙ465ΧΙ8-Θ09, 3η Τροπ. 7ΥΖ6465ΧΙ8-Φ4Ν
Κωδ. ΟΠΣ: 5001020
Απόφαση Ένταξης: Ω9ΗΜ4653Ο7-Π3Ψ, 1η Τροπ. 7ΞΡΧ4653Ο7-ΨΟΒ, 2η Τροπ. 70ΠΥ465ΧΙ8-ΜΧΕ, 3η Τροπ. ΩΔ7Τ465ΧΙ8-ΙΜ5
Κωδ. ΟΠΣ: 5002988
Απόφαση Ένταξης: ΩΖ8Η4653Ο7-ΠΤΙ, 1η Τροπ. ΩΦΗ6464ΧΙ8-ΞΓ8, 2η Τροπ. 7Φ37465ΧΙ8-5ΣΙ, 3η Τροπ. 64ΝΗ465ΧΙ8-Χ90, 4η Τροπ. 7ΔΚΠ465ΧΙ8-93Ν
Κωδ. ΟΠΣ: 5001053
Απόφαση Ένταξης: 6ΘΟΕ4653Ο7-Γ3Ο, 1η Τροπ. Ω4Ζ6465ΧΙ8-ΒΟ7, 2η Τροπ. 6Ζ9Ξ465ΧΙ8-36Λ, 3η Τροπ. 6Υ03465ΧΙ8-ΧΕ2
Κωδ. ΟΠΣ: 5001566
Απόφαση Ένταξης: 7Τ6Ι4653Ο7-Φ4Α, 1η Τροπ. Ω7ΝΛ465ΧΙ8-ΦΥΛ, 2η Τροπ. 7Υ75465ΧΙ8-Ζ4Ε
Κωδ. ΟΠΣ: 5001573
Απόφαση Ένταξης: 9ΩΘΕ4653Ο7-ΜΦΧ, 1η Τροπ. Ψ7Τ3465ΧΙ8-ΜΒΕ, 2η Τροπ. 6ΡΞ5465ΧΙ8-9ΚΖ
Κωδ. ΟΠΣ: 5003894
Απόφαση Ένταξης: ΨΖ5Ξ4653Ο7-ΤΤ4, 1η Τροπ. ΩΦΙ5465ΧΙ8-ΛΟΞ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001665
Απόφαση Ένταξης: 7ΝΘΣ465ΧΙ8-1ΡΗ, 1η Τροπ. 70Η6465ΧΙ8-ΔΩΣ, 2η Τροπ. 6ΜΡ0465ΧΙ8-ΜΔΑ
Κωδ. ΟΠΣ: 5007814
Απόφαση Ένταξης: 7ΞΚ5465ΧΙ8-ΗΒ3, 1η Τροπ. 78Λ8465ΧΙ8-ΨΧΠ
Κωδ. ΟΠΣ: 5002814
Απόφαση Ένταξης: 96ΜΛ465ΧΙ8-Β0Δ, 1η Τροπ. ΩΧΣΔ465ΧΙ8-ΑΡΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08_ Γ.1.1_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5000905
Απόφαση Ένταξης: ΩΜΝΨ465ΧΙ8-ΑΨΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 09_A2.1_A2.2_03

Κωδ. ΟΠΣ: 5001428
Απόφαση Ένταξης: 715Π4653Ο7-Η5Τ, 1η Τροπ. ΩΨ98465ΧΙ8-ΛΜΙ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001475
Απόφαση Ένταξης: 786Μ465ΧΙ8-ΗΡ3, 1η Τροπ. 625Ψ465ΧΙ8-ΕΧ6
Κωδ. ΟΠΣ: 5001467
Απόφαση Ένταξης: 6ΚΙΣ465ΧΙ8-Ψ6Π, 1η Τροπ. ΩΤΩΨ465ΧΙ8-80Υ, 2η Τροπ. ΨΒΚΞ465ΧΙ8-ΖΞΖ
Κωδ. ΟΠΣ: 5002045
Απόφαση Ένταξης: 65ΥΘ4653Ο7-ΣΩΑ, 1η τροπ. 6ΓΞΤ465ΧΙ8-ΨΒΗ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001546
Απόφαση Ένταξης: 6417465ΧΙ8-3ΣΧ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001354
Απόφαση Ένταξης: 9ΨΙΨ4653Ο7-Τ0Φ, 1η τροπ. ΩΒΜ0465ΧΙ8-7ΡΗ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001985
Απόφαση Ένταξης: ΩΧΖΥ465ΧΙ8-8ΡΣ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001685
Απόφαση Ένταξης: 79ΩΟ465ΧΙ8-1ΜΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_Δ1.1_Δ1.2_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5001672
Απόφαση Ένταξης: 7ΒΚΡ4653Ο7-ΥΑ4, 1η Τροπ. 6ΘΝΝ465ΧΙ8-Ρ97, 2η Τροπ. Ψ7Ζ8465ΧΙ8-Υ1Σ, 3η Τροπ. 6Β45465ΧΙ8-Β3Ο
Κωδ. ΟΠΣ: 5001265
Απόφαση Ένταξης: 77824653Ο7-9ΑΡ, 1η Τροπ. 7ΚΖΣ465ΧΙ8-ΚΨΙ, 2η Τροπ. Ψ7Ζ8465ΧΙ8-Υ1Σ, 3η Τροπ. 6Σ8Μ465ΧΙ8-ΦΘΞ, 4η Τροπ. ΩΩΡΑ465ΧΙ8-13Δ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001859
Απόφαση Ένταξης: 6ΛΡ54653Ο7-ΥΒΓ, 1η Τροπ. ΩΖ0Φ465ΧΙ8-Π4Φ, 2η Τροπ. 6ΗΟΙ465ΧΙ8-ΜΟΡ
Κωδ. ΟΠΣ: 5002483
Απόφαση Ένταξης: 67ΕΠ4653Ο7-ΙΡΓ, 1η Τροπ. ΩΑ8Γ465ΧΙ8-ΘΙ6, 2η Τροπ. ΨΟΧ4465ΧΙ8-ΖΜΗ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001898
Απόφαση Ένταξης: 6ΟΖ04653Ο7-21Ι, 1η Τροπ. ΩΟΤ8465ΧΙ8-ΝΓ5, 2η Τροπ. 9ΠΨΗ465ΧΙ8-80Φ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001915
Απόφαση Ένταξης: 6ΡΓΗ4653Ο7-ΜΒΔ, 1η Τροπ. ΩΓΡΜ465ΧΙ8-Ξ7Δ, 2η Τροπ. ΩΒΡΘ465ΧΙ8-2ΦΦ
Κωδ. ΟΠΣ: 5001240
Απόφαση Ένταξης: 729Χ4653Ο7-Ι4Δ, 1η Τροπ. ΨΛΟΠ465ΧΙ8-ΨΙΦ, 2η Τροπ. 72ΡΚ465ΧΙ8-5Ι4
Κωδ. ΟΠΣ: 5001617
Απόφαση Ένταξης: 7ΨΔΠ4653Ο7-ΝΒΣ, 1η Τροπ. 7ΖΕ1465ΧΙ8-4ΘΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11_Β1.1_Β2.1_01

Κωδ. ΟΠΣ: 5002583
Απόφαση Ένταξης: ΩΩΘΠ465ΧΙ8-Π24, 1η Τροπ. Ψ6ΓΟ465ΧΙ8-ΤΓ8
Κωδ. ΟΠΣ: 5001755
Απόφαση Ένταξης: ΩΟ6Β4653Ο7-Λ4Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12_Α.1.1_02

Κωδ. ΟΠΣ: 5005124
Απόφαση Ένταξης: 6450465ΧΙ8-ΛΨΧ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13_Α.1.1_Α.2.1_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5007606
Απόφαση Ένταξης: 6ΞΕ1465ΧΙ8-Ο3Ι
Κωδ. ΟΠΣ: 5014063
Απόφαση Ένταξης: ΨΒΠΚ465ΧΙ8-6Α1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16_Β.1.1_Β.2.1_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5003837
Απόφαση Ένταξης: 6Ω0Ξ4653Ο7-2ΨΦ, 1η Τροπ. Ψ49Θ465ΧΙ8-278
Κωδ. ΟΠΣ: 5003890
Απόφαση Ένταξης: 65ΔΠ465ΧΙ8-30Ρ, 1η Τροπ. 6ΞΑΩ465Χ18-ΕΡΩ
Κωδ. ΟΠΣ: 5003934
Απόφαση Ένταξης: ΨΗΜ7465ΧΙ8-5ΗΨ, 1η Τροπ. 7Ι5Π465ΧΙ8-ΑΩ1
Κωδ. ΟΠΣ: 5003943
Απόφαση Ένταξης: 78Ξ6465ΧΙ8-ΘΘ5, 1η Τροπ. ΩΡΜΑ465ΧΙ8-ΧΕΞ, 2η Τροπ. ΩΑ7Ζ465ΧΙ8-ΕΨΨ
Κωδ. ΟΠΣ: 5003821
Απόφαση Ένταξης: 6ΩΧ94653Ο7-Η73, 1η Τροπ. 6ΤΓ2465ΧΙ8-ΕΥΑ
Κωδ. ΟΠΣ: 5004009
Απόφαση Ένταξης: ΨΕ9Κ465ΧΙ8-Τ9Ο, 1η Τροπ. 6ΧΕΔ465ΧΙ8-Τ1Φ
Κωδ. ΟΠΣ: 5007780
Απόφαση Ένταξης: 6ΧΖΣ465ΧΙ8-7Θ6, 1η Τροπ. ΩΠΚΖ465ΧΙ8-ΡΧΦ, 2η Τροπ. 73ΞΦ465ΧΙ8-0ΨΧ
Κωδ. ΟΠΣ: 5004094
Απόφαση Ένταξης: 713Υ465ΧΙ8-ΤΗ5, 1η Τροπ. Ψ3Α0465ΧΙ8-Π7Β

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17_Α.2.1_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5007816
Απόφαση Ένταξης: 7Σ01465ΧΙ8-362

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18_Α.2.2_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5008035
Απόφαση Ένταξης: 9ΙΥΠ465ΧΙ8-ΕΚΣ
Κωδ. ΟΠΣ: 5008036
Απόφαση Ένταξης: ΩΖΨΚ465ΧΙ8-628
Κωδ. ΟΠΣ: 5008037
Απόφαση Ένταξης: 6ΑΝΨ465ΧΙ8-631
Κωδ. ΟΠΣ: 5008038
Απόφαση Ένταξης: 6ΟΘΦ465ΧΙ8-ΜΟΧ
Κωδ. ΟΠΣ: 5008039
Απόφαση Ένταξης: 7ΝΘΦ465ΧΙ8-ΒΘΜ
Κωδ. ΟΠΣ: 5008043
Απόφαση Ένταξης: 6Σ2Π465ΧΙ8-ΧΙ2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19_Α.3.3_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5007917
Απόφαση Ένταξης: 6Σ0Η465ΧΙ8-ΔΥ8, 1η Τροπ. ΩΓΚΒ465ΧΙ8-ΦΣΦ
Κωδ. ΟΠΣ: 5007919
Απόφαση Ένταξης: 6ΕΣ5465ΧΙ8-ΩΚΨ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20_Ε1.1_Ε1.2_ Ε1.3_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5007985
Απόφαση Ένταξης: 7ΦΥ4465ΧΙ8-ΜΤΒ
Κωδ. ΟΠΣ: 5008093
Απόφαση Ένταξης: Ω21Ξ465ΧΙ8-7Ι7
Κωδ. ΟΠΣ: 5010968
Απόφαση Ένταξης: 6ΗΣΧ465ΧΙ8-ΛΩΕ
Κωδ. ΟΠΣ: 5007931
Απόφαση Ένταξης: Ψ7Θ8465ΧΙ8-Τ3Ε
Κωδ. ΟΠΣ: 5026228
Απόφαση Ένταξης: Ω6ΜΖ465ΧΙ8-Γ33

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21_B1.1_Β1.2_B2.1_01

Κωδ. ΟΠΣ: 5008028
Απόφαση Ένταξης: Ω3Θ8465ΧΙ8-ΨΛΓ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22_Ε1.1_Ε1.2_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5010907
Απόφαση Ένταξης: ΩΞΚΖ465ΧΙ8-ΓΕ8
Κωδ. ΟΠΣ: 5010966
Απόφαση Ένταξης: 6ΑΣΙ465ΧΙ8-ΝΞΙ, 1η Τροπ. 6ΥΘΕ465ΧΙ8-Μ11
Κωδ. ΟΠΣ: 5022577
Απόφαση Ένταξης: 63ΕΛ465ΧΙ8-ΗΟΓ
Κωδ. ΟΠΣ: 5022740
Απόφαση Ένταξης: 919Σ465ΧΙ8-ΕΟΦ
Κωδ. ΟΠΣ: 5023646
Απόφαση Ένταξης: 72ΜΜ465ΧΙ8-ΘΣ0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23_Γ1.1_Γ1.2_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5010725
Απόφαση Ένταξης: ΨΛ2Ο465ΧΙ8-ΘΥΧ
Κωδ. ΟΠΣ: 5010844
Απόφαση Ένταξης: ΩΞ24465ΧΙ8-77Κ, 1η Τροπ. 6ΟΡΣ465ΧΙ8-Ρ0Ξ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28_Ε1.1_E1.3_00

Κωδ. ΟΠΣ: 5029354
Απόφαση Ένταξης: 9ΞΝΠ465ΧΙ8-ΟΙΟ


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/06/2018