Αποφάσεις Ένταξης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κωδ. ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000232 ΒΜΥ04653Ο7-ΒΒΕ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014 - 2018» ΕΣΔΙ

1η Τροπ. 6ΘΓΓ465ΧΙ8-ΠΡ9
2η Τροπ. 60ΑΥ465ΧΙ8-5Θ2
3η Τροπ. Ψ6ΠΓ465ΧΙ8-ΥΘΠ
4η Τροπ. Ψ9ΧΥ465ΧΙ8-ΠΗΜ
5η Τροπ. 7ΣΠΣ465ΧΙ8-ΒΧΩ
6η Τροπ. ΩΒ0Ι465ΧΙ8-ΚΦΧ
7η Τροπ. ΩΛΔΛ465ΧΙ8-6ΘΠ
8η Τροπ. ΩΧ1Μ46ΜΤΛΡ-Μ3Ε
8η Τροπ. (ΟΕ)ΩΧ1Μ46ΜΤΛΡ-Μ3Ε

5000275 6Φ1Λ4653Ο7-Φ3Β ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΔΔΑ 1η Τροπ. 9ΠΝΘ465ΧΙ8-ΑΔ1
2η Τροπ.ΨΛΞ1465ΧΙ8-ΑΔ1
3η Τροπ. 6ΔΒΗ465ΧΙ8-ΩΑΒ
4η Τροπ. 6ΦΘΥ465ΧΙ8-ΨΡΦ
5η Τροπ. ΩΦΑ046ΜΤΛΡ-ΞΜ9
5000245 7Δ9Κ4653Ο7-97Ε ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-2018 ΕΚΔΔΑ

1η Τροπ. 70ΒΗ4653Ο7-Ξ78
2η Τροπ. ΨΑ12465ΧΙ8-ΝΤΗ
3η Τροπ. Ω1ΚΨ465ΧΙ8-ΝΜ4
4η Τροπ. Ψ62Γ46ΜΤΛΡ-ΨΝΟ
4η Τροπ. (ΟΕ) Ψ62Γ46ΜΤΛΡ-ΨΝΟ

5000233

7Α634653Ο7-Ρ24 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΣΔΙ

1η Τροπ. 6Ψ2Ε465ΧΙ8-ΝΑ4
 2η Τροπ. 786Ψ465ΧΙ8-ΞΙΩ
3η Τροπ. 6ΟΞΦ465ΧΙ8-6ΓΧ
4η Τροπ. 6ΓΣΡ46ΜΤΛΡ-9ΦΥ
4η Τροπ. (ΟΕ) 6ΓΣΡ46ΜΤΛΡ-9ΦΥ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 02

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Α΄ ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000453 ΩΧΣΣ465ΧΙ8-579 Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ 1η Τροπ. 1769/22-6-2017
2η τροπ. ΨΟΤΔ465ΧΙ8-ΛΒΧ
3η Τροπ. 7ΖΣΗ465ΧΙ8-5ΝΘ
5000372 79Ε54653Ο7-ΙΩΗ Δράσεις βελτιστοποίησης της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας Υπουργείο Δικαιοσύνης

1η τροπ.: 60ΗΚ465ΧΙ8-Ι2Φ
2η τροπ.: ΨΟΩΦ465ΧΙ8-9ΧΚ

5000473 648Ο4653Ο7-Η4Α ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚτΠ ΑΕ 1η Τροπ. ΨΛ5Ι465ΧΙ8-ΞΧ6
5000449 Ψ4664653Ο7-Η05 "Απλοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων τουΥπουργειου Πολιτισμού/Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου" ΚτΠ ΑΕ 1η Τροπ. 1187/20-4-2017
2η Τροπ.: Ω8Ε8465ΧΙ8-ΧΨΨ
5000634 7Ξ7Β4653Ο7-2ΣΨ Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια ΚτΠ ΑΕ 1η τροπ.: Ω72Ν465ΧΙ8-Ξ41
2η τροπ. 6ΓΡΘ465ΧΙ8-5ΒΘ
5000560 ΩΨ074653Ο7-ΩΜΡ Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος ΗΔΙΚΑ ΑΕ 1η τροπ.: 64ΨΓ465ΧΙ8-59Θ
2η τροπ. Ψ4ΞΗ465ΧΙ8-2ΡΗ
3η Τροπ. 622Ρ465ΧΙ8-Χ0Ν
5010854 6ΝΟ5465ΧΙ8-ΒΚΟ «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ»
ΕΦΚΑ  
5000758 6ΘΟΘ465ΧΙ8-ΨΝΠ Αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από την βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογι ΗΔΙΚΑ ΑΕ 1η τροπ. 9ΟΛΨ465ΧΙ8-ΚΟΔ
5014772 ΨΣΥ3465ΧΙ8-9Ξ2 Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ  ΕΦΚΑ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 03

Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000490 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
5000536 Ψ0ΙΣ4653Ο7-ΓΥΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΞΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΚΕΘΙ  
5001091 ΨΗΚΑ465ΧΙ8-ΔΚΔ Αναβάθμιση και λειτουργία Βάσης Δεδομένων των ωφελούμενων του δικτύου των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας κατά των γυναικών ΕΕΤΑΑ ΑΕ 1η Τροπ.: 6ΨΤΚ465ΧΙ8-Α8Λ
2η Τροπ.:  6ΙΒΤ465ΧΙ8-ΣΑ3
5001377 6ΩΕΛ4653Ο7-ΧΟΩ Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού - Δομής Παρακολούθησης  της Ισότητας των Φύλων Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΝΟΜΙΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ0

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5001006 662Γ4653Ο7-4Ο3 Κωδικοποίηση- μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας ΚτΠ ΑΕ 1η Τροπ.: Ω76Ι465ΧΙ8-6ΣΡ
2η Τροπ.: ΩΓΣ6465ΧΙ8-Ε9Ψ
5000467 7ΕΚ04653Ο7-ΣΔΒ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚτΠ ΑΕ 1η Τρο.: 6ΓΦ9465ΧΙ8-Σ3Φ
2η Τροπ.: Ω1ΞΨ465ΧΙ8-7ΦΡ
5000346 ΩΦ4Γ4653Ο7-ΠΥΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) 1η Τροπ.: 7ΤΨΡ4653Ο7-6Ο2
2η Τροπ.: 62ΡΣ465ΧΙ8-2Σ8
5001217 7ΦΣΠ4653Ο7-ΝΡΡ Δράσεις Κωδικοποίησης του Κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ Α και Β βαθμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ.: ΨΡ8Κ465ΧΙ8-Γ51
5000542 6ΡΠΠ465ΨΙ8-ΔΘ2 ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 1η Τροπ. 6ΛΣΘ46ΜΠΥΓ-ΥΝ3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05

Δράσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000930 Ω6ΑΙ465ΧΙ8-ΣΜΖ Ηλεκτρονική Εφαρμογή 'Ηλεκτρονική Στοχοθεσία' ΥΠΕΣΔΑ (τομέας ΔΜ) 1η Τροπ.: 69ΜΡ465ΧΙ8-ΖΡΛ
2η Τροπ.: Ω6ΟΕ465ΧΙ8-Η3Λ
5001237 7Ν81465ΧΙ8-Μ22 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων ΓΓΠΣ &ΔΥ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ(2Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000649 798Ο4653Ο7-ΒΡ2 Αρχική Εκπαίδευση Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας – Σειρά KΒ' ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ (πρώην ΕΥΣΧΕΠ)

1η Τροπ. ΩΓΘ3465ΧΙ8-ΙΡ7
2η Τροπ. ΩΤ0Β465ΧΙ8-ΕΔΙ
3η Τροπ. Ψ2ΣΕ465ΧΙ8-0ΔΛ
4η Τροπ. 7Α8Ρ465ΧΙ8-Α6Χ
5η Τροπ. 6Τ6Χ46ΜΤΛΡ-33Χ

5000728 6ΡΣΕ4653Ο7-ΘΤΓ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΞ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ (πρώην ΕΥΣΧΕΠ) 1η Τροπ. 6ΤΟΧ465ΧΙ8-ΙΗΦ
2η Τροπ. ΨΤ4Ρ465ΧΙ8-Σ6Δ 
3η Τροπ. 7Χ1Υ465ΧΙ8-ΦΙΛ
4η Τροπ. ΨΘ8346ΜΤΛΡ-63Θ
4η Τροπ (ΟΕ) ΨΘ8346ΜΤΛΡ-63Θ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000929 9Ψ214653Ο7-ΒΤΑ Έξοδα Μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού του προσωπικού της ΕΥΔ και λοιπού προσωπικού για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΚΣΛ465ΧΙ8-8Υ9
2η Τροπ.: 7ΧΓΒ465ΧΙ8-ΕΜΛ
3η Τροπ.: ΨΒ7Υ465ΧΙ8-Ω7Η
5000952 685Ρ4653Ο7-Ξ9Π Υπηρεσίες Συμβούλοιυ για την Ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" και τη διαδικασία μετάβασης στο Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: 66ΑΑ465ΧΙ8-Ψ5Φ
2η Τροπ.: Ω7ΨΡ465ΧΙ8-2Μ2
3η Τροπ.: 64ΨΖ465ΧΙ8-66Ψ
ΑΟΠ: Ω4ΝΙ465ΧΙ8-Ν1Β
5001055 7Χ2Ο4653Ο7-ΗΓΨ Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων-συσκέψεων, Επιτροπών Παραλολούθησης και Τεχνικών Συσκέψεων της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ για την ΠΠ 2014-2020 ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: 6ΖΚ2465ΧΙ8-ΞΕΙ
2η Τροπ.: 7ΧΞΡ465ΧΙ8-Η3
3η Τροπ.: 634Η465ΧΙ8-96Χ
5001263 ΩΠΧΒ4653Ο7-ΘΔΠ Σύμβουλος Υποστήριξης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα για την ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΦ34465ΧΙ8-Δ0Χ
2η Τροπ.: 7ΦΞΩ465ΧΙ8-ΘΚΧ
3η Τροπ.: 61Φ2465ΧΙ8-ΔΣΘ
4η Τροπ.: 6ΙΘΛ46ΜΤΛΡ-ΣΛΜ
5001295 7ΙΙ34653Ο7-Π1Φ Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ.: ΩΡΖ4465ΧΙ8-Π4Φ
2η Τροπ.: Ψ04Ν465ΧΙ8-ΤΟ3
ΑΟΠ - ΨΞ9Φ46ΜΤΛΡ-9ΡΘ

5002285 Δ4Ο4653Ο7-ΒΙΖ Γενικά Έξοδα Λειτουργίας της ΕΥΔ Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: Ω9ΠΥ465ΧΙ8-ΒΥΚ
2η Τροπ.: ΩΑ9Ζ465ΧΙ8-ΧΗΜ
3η Τροπ.: Ψ10Μ465ΧΙ8-5ΘΞ
4η Τροπ.: 6ΔΘΣ465ΧΙ8-Ω2Ρ 
5η Τροπ.: ΩΝ2Ρ465ΧΙ8-Μ3Γ
5001635 ΨΡΗ04653Ο7-6ΛΕ Δράσεις Νομικής Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΗ18465ΧΙ8-5ΓΥ
2η Τροπ.: 7ΔΑΗ465ΧΙ8-ΥΜΔ
3η Τροπ.: 7ΔΠ5465ΧΙ8-Ι3Μ
 4η Τροπ.: 61Χ3465ΧΙ8-3ΕΔ
5η Τροπ Ω5Α046ΜΤΛΡ-ΑΚ0
5002319 7Χ7Ν465ΧΙ8-ΠΓΜ Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και fora και εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ. ΨΞΨ1465ΧΙ8-5ΜΡ

2η Τροπ. 7ΑΦΩ465ΧΙ8-565

5003575 ΩΓ7Χ465ΧΙ8-Ν7Κ Έξοδα Δημοσιεύσεων-Ανακοινώσεων ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. ΨΓΨΗ465ΧΙ8-ΒΡ9
2η Τροπ. 6ΧΟΦ465ΧΙ8-3Ν4
5010824 6Ε5Δ465ΧΙ8-ΠΛ6 Προμήθεια Εργαλείου Στατιστικής Δειγματοληψίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ σε συνέργεια με το ΕΤΠΑ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. 6ΟΓ8465ΧΙ8-ΩΝΓ
ΑΟΠ - Ψ0ΥΙ465ΧΙ8-Ζ79
5000961 6ΤΚΣ4653Ο7-636 Βραβεία Καινοτομίας στο πλαίσιο της Δημοσιότητας του Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΞ88465ΧΙ8-3Β3
2η Τροπ.: ΨΡΜΙ465ΧΙ8-Θ09
3η Τροπ.: 7ΥΖ6465ΧΙ8-Φ4Ν
ΑΟΠ: 6Ρ8546ΜΤΛΡ-ΝΨ0
5001020 Ω9ΗΜ4653Ο7-Π3Ψ Δράσεις Δημοσιότητας του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ.: 7ΞΡΧ4653Ο7-ΨΟΒ
2η Τροπ.: 70ΠΥ465ΧΙ8-ΜΧΕ
3η Τροπ.: ΩΔ7Τ465ΧΙ8-ΙΜ5
4η Τροπ.: 6ΤΖΛ465ΧΙ8-ΔΤΟ 
5η Τροπ.: ΩΝΠΥ465ΧΙ8-Τ24

5002988 ΩΖ8Η4653Ο7-ΠΤΙ Σχεδιασμός, ανάπτυξη, Διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΦΗ6464ΧΙ8-ΞΓ8
2η Τροπ.: 7Φ37465ΧΙ8-5ΣΙ
3η Τροπ.: 64ΝΗ465ΧΙ8-Χ90
4η Τροπ.: 7ΔΚΠ465ΧΙ8-93Ν
ΑΟΠ - ΨΠΖ8465ΧΙ8-ΧΑΚ
5001053 6ΘΟΕ4653Ο7-Γ3Ο Αξιολόγηση παρεχόμενων από το ΕΚΔΔΑ εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης  ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: Ω4Ζ6465ΧΙ8-ΒΟ7
2η Τροπ.: 6Ζ9Ξ465ΧΙ8-36Λ
3η Τροπ.: 6Υ03465ΧΙ8-ΧΕ2 
4η Τροπ.: 65Υ3465ΧΙ8-Θ87 5η Τροπ.: 6ΩΩΕ465ΧΙ8-ΜΟΚ
Α.Ο.Π.: ΩΞΟ8465ΧΙ8-ΨΛΕ
5001566 7Τ6Ι4653Ο7-Φ4Α Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τoυρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: Ω7ΝΛ465ΧΙ8-ΦΥΛ
2η Τροπ.: 7Υ75465ΧΙ8-Ζ4Ε
Α.Ο.Π.: ΨΚΧΘ465ΧΙ8-6ΛΙ
5001573 9ΩΘΕ4653Ο7-ΜΦΧ Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού για την σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πίστωσης και Πλούτου ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ.: Ψ7Τ3465ΧΙ8-ΜΒΕ
2η Τροπ. 6ΡΞ5465ΧΙ8-9ΚΖ
ΑΟΠ.  6ΥΨ6465ΧΙ8-ΠΓΠ

5003894 ΨΖ5Ξ4653Ο7-ΤΤ4 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΦΙ5465ΧΙ8-ΛΟΞ
5001665 7ΝΘΣ465ΧΙ8-1ΡΗ Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα" ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο σε ετήσια βάση και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: 70Η6465ΧΙ8-ΔΩΣ
2η Τροπ.: 6ΜΡ0465ΧΙ8-ΜΔΑ
5007814 7ΞΚ5465ΧΙ8-ΗΒ3 Σύμβουλος ενεργοποίησης κάθετων τομέων πολιτικής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: 78Λ8465ΧΙ8-ΨΧΠ
ΑΟΠ: ΨΠΘΩ46ΜΤΛΡ-ΔΡΩ
5002814 96ΜΛ465ΧΙ8-Β0Δ Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ.: ΩΧΣΔ465ΧΙ8-ΑΡΛ
2η Τροπ.: Ψ7ΖΑ465ΧΙ8-4Λ1
3η Τροπ.: 6ΡΡΡ465ΧΙ8-Δ4Σ
ΑΟΠ:  6ΒΣ6465ΧΙ8-ΙΟΜ

5041866 Ω1Ω4465ΧΙ8-ΥΨΟ Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ - Β Φάση ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5045243 6009465ΧΙ8-7ΦΒ Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης  που αφορούν στο Ε.Π.ΜΔΤ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5045796 ΩΒΣΧ465ΧΙ8-Ν7Λ Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Α1 «Προγραμματισμού και Αξιολόγηση Ε.Π» του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" για τα έτη 2019-2020 (ΕΚΤ) ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. 6Ρ6Π46ΜΤΛΡ-ΩΥΥ
5041866 Ω1Ω4465ΧΙ8-ΥΨΟ
Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ - Β' Φάση
ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. 9Λ5Χ46ΜΤΛΡ-ΞΥ3
5041973
ΨΝΦΙ46ΜΤΛΡ-94Θ
Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ - Β Φάση (ΕΤΠΑ)» ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. ΨΝΦΙ46ΜΤΛΡ-94Θ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08

Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000905 ΩΜΝΨ465ΧΙ8-ΑΨΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚτΠ ΑΕ

1η Τροπ. ΨΖΩΗ465ΧΙ8-Δ98
2η Τροπ. ΨΕΑΘ465ΧΙ8-ΦΚ0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ 9ΒΔΣ46ΜΠΥΓ-ΛΩ5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 09

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ – 3Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5001428 715Π4653Ο7-Η5Τ Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου (e-Περιουσιολόγιο) ΓΓΔΕ 1η Τροπ. ΩΨ98465ΧΙ8-ΛΜΙ
5001475 786Μ465ΧΙ8-ΗΡ3 Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών ΓΓΔΕ 1η Τροπ. 625Ψ465ΧΙ8-ΕΧ6
5001467 6ΚΙΣ465ΧΙ8-Ψ6Π Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων ΓΔΟΥ/Δ/νσηΠρομηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

1η Τροπ.: ΩΤΩΨ465ΧΙ8-80Υ
2η Τροπ.: ΨΒΚΞ465ΧΙ8-ΖΞΖ

3η Τροπ. 6ΗΠΔ465ΧΙ8-2ΦΖ

4η Τροπ. ΩΓΠ646ΜΠΥΓ-ΠΝΖ

5002045 65ΥΘ4653Ο7-ΣΩΑ Μέτρα ασφαλείας και προτύπου ISO των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων 1η Τροπ. : 6ΓΞΤ465ΧΙ8-ΨΒΗ
5001546 6417465ΧΙ8-3ΣΧ Oλοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων -Εκπόνηση Σχεδίων διαχείρισης για τα εγγεγραμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO  Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων /Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  
5001354 9ΨΙΨ4653Ο7-Τ0Φ Δημιουργία εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων  ΗΔΙΚΑ ΑΕ 1η Τροπ. : ΩΒΜ0465ΧΙ8-7ΡΗ
5001985 ΩΧΖΥ465ΧΙ8-8ΡΣ Διοικητικές αναδιαρθώσεις, ψηφιοποίηση και παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων της ΓΓ Πρόνοιας  ΗΔΙΚΑ ΑΕ  
5001685 79ΩΟ465ΧΙ8-1ΜΚ Απλούστευση των παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5001672 7ΒΚΡ4653Ο7-ΥΑ4 Εξοδα Μετακινήσεων εσωτρεικού-εξωτερικού προσωπικού επιτελικής δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ (Τομέας Εσωτερικών) και λοιπού προσωπικού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 1η Τροπ. 6ΘΝΝ465ΧΙ8-Ρ97
2η Τροπ. 6Β45465ΧΙ8-Β3Ο
3η Τροπ. 61ΚΒ46ΜΤΛΡ-ΕΑ9
5001265 77824653Ο7-9ΑΡ Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 1η Τροπ. 7ΚΖΣ465ΧΙ8-ΚΨΙ
2η Τροπ. Ψ7Ζ8465ΧΙ8-Υ1Σ
3η Τροπ. 6Σ8Μ465ΧΙ8-ΦΘΞ
4η Τροπ. ΩΩΡΑ465ΧΙ8-13Δ
ΑΟΠ - ΩΕ6Φ465ΧΙ8-ΟΓ3
5001859 6ΛΡ54653Ο7-ΥΒΓ Οργάνωση Εκδηλώσεων - συνεδριάσεων-συσκέψεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ (Τομέας Εσωτερικών) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. ΩΖ0Φ465ΧΙ8-Π4Φ
2η Τροπ. 6ΗΟΙ465ΧΙ8-ΜΟΡ
3η Τροπ. Ω6Τ1465ΧΙ8-Ψ22
4η Τροπ. Ψ5ΓΤ46ΜΤΛΡ-69Τ
5002483 67ΕΠ4653Ο7-ΙΡΓ Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και Fora και Εκπαίδευση του προσωπικού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ (Τομέας Εσωτερικών ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. ΩΑ8Γ465ΧΙ8-ΘΙ6
2η Τροπ. ΨΟΧ4465ΧΙ8-ΖΜΗ
3η Τροπ. Ψ62Β465ΧΙ8-Π4Ξ
4η Τροπ. Ω9Φ246ΜΤΛΡ-ΤΦ6
5001898 6ΟΖ04653Ο7-21Ι Έξοδα Δημοσιεύσεων-Ανακοινώσεων Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. ΩΟΤ8465ΧΙ8-ΝΓ5
2η Τροπ. 9ΠΨΗ465ΧΙ8-80Φ 
3η Τροπ. ΩΙΧΤ465ΧΙ8-ΒΞΠ
4η Τροπ. Ψ7ΨΛ46ΜΤΛΡ-6Τ9
5001915 6ΡΓΗ4653Ο7-ΜΒΔ Γενικά Έξοδα Λειτουργίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. ΩΓΡΜ465ΧΙ8-Ξ7Δ
2η Τροπ. ΩΒΡΘ465ΧΙ8-2ΦΦ
3η Τροπ. 65Ζ9465ΧΙ8-Η30 
4η Τροπ. 645Ι465ΧΙ8-61Ρ
5η Τροπ.6Φ5Ω46ΜΤΛΡ-ΛΜΧ
6η Τροπ. ΩΔΞ346ΜΤΛΡ-ΒΦ8
5001240 729Χ4653Ο7-Ι4Δ Ενέργειες Τεχνικής βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020" Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 1η Τροπ. ΨΛΟΠ465ΧΙ8-ΨΙΦ
2η Τροπ. 72ΡΚ465ΧΙ8-5Ι4 
3η Τροπ. ΨΞΣΩ465ΧΙ8-ΡΞ7
4η Τροπ. 6ΑΑΑ465ΧΙ8-807
5η Τροπ. ΩΧΠ446ΜΤΛΡ-3ΦΣ
5001617 7ΨΔΠ4653Ο7-ΝΒΣ Συντήρηση Διαδυκτιακού Τόπου Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ-Τομέας Εσωτερικών Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. 7ΖΕ1465ΧΙ8-4ΘΤ 
ΑΟΠ -  6ΣΑΗ465ΧΙ8-Σ98

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11

ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5002583 ΩΩΘΠ465ΧΙ8-Π24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚτΠ

1η Τροπ.:  Ψ6ΓΟ465ΧΙ8-ΤΓ8
2η Τροπ. ΨΕΕΜ465ΧΙ8-Β09  3η Τροπ. Ψ761465ΧΙ8-1ΘΔ
4η Τροπ. Ω9ΛΒ465ΧΙ8-3ΣΞ 

5η Τροπ. ΩΒ9Ω465ΧΙ8-4ΣΨ

6η Τροπ. 6Ο76465ΧΙ8-ΟΛ7

7η Τροπ. ΨΞΤΧ465ΧΙ8-0ΦΨ

8η Τροπ. ΨΓ8Ο46ΜΤΛΡ-3Β7

9Η Τροπ. 6Τ5046ΜΤΛΡ-ΝΑ9 

10η Τροπ. Ψ9ΨΓ46ΜΤΛΡ-95Δ

5001755 ΩΟ6Β4653Ο7-Λ4Α Υποδομές για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης 1η Τροπ. ΨΨ4Δ465ΧΙ8-ΒΘΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5005124 6450465ΧΙ8-ΛΨΧ Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων  ΕΓ Ιδιωτικού Χρέους  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13

Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τομέας Εσωτερικών

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος  Τροποποιήσεις
5007606 6ΞΕ1465ΧΙ8-Ο3Ι Αναβάθμιση και αξιοποίηση της παρεχόμενης οικονομικής πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ  
5014063 ΨΒΠΚ465ΧΙ8-6Α1 Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας OTA Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
 
5007709 6ΩΥ4465ΧΙ8-Λ9Υ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ο.Π.Σ.Δ.Α.) – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14

Βελτίωση, αναδιοργάνωση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Τομέα Υγείας

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5004207 ΩΔΨΨ465ΧΙ8-ΥΛΘ Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας-ασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ  
5003947 ΨΞ0Σ465ΧΙ8-ΘΙ2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16

ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5003837 6Ω0Ξ4653Ο7-2ΨΦ Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ  ΗΔΙΚΑ ΑΕ

1η Τροπ. Ψ49Θ465ΧΙ8-278  2η Τροπ. Ω6Ξ0465ΧΙ8-ΕΨΜ

3η Τροπ. 6ΜΗΕ465ΧΙ8-ΣΘΔ

4η Τροπ. 6ΒΜΠ46ΜΤΛΡ-55Ξ

5003890 65ΔΠ465ΧΙ8-30Ρ ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β' ΦΑΣΗ  ΚτΠ Α.Ε.

1η Τροπ. 6ΞΑΩ465ΧI8-ΕΡΩ
2η Τροπ.
7ΣΖΥ465ΧΙ8-ΛΛΟ
3η Τροπ. ΩΘΛ9465ΧΙ8-Λ0Μ

5003934 ΨΗΜ7465ΧΙ8-5ΗΨ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

1η Τροπ. 7Ι5Π465ΧΙ8-ΑΩ1

2η Τροπ. 6ΛΡΦ465ΧΙ8-6Χ4

5003943 78Ξ6465ΧΙ8-ΘΘ5 e-ΠΔΕ
ΜΟΔ Α.Ε.

1η Τροπ. ΩΡΜΑ465ΧΙ8-ΧΕΞ
2η Τροπ. ΩΑ7Ζ465ΧΙ8-ΕΨΨ

3η Τροπ. ΨΣΖΣ465ΧΙ8-ΙΥΥ

5003821 6ΩΧ94653Ο7-Η73 Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς ΚτΠ

1η Τροπ. 6ΤΓ2465ΧΙ8-ΕΥΑ
2η Τροπ.
6Δ3Υ465ΧΙ8-ΟΨΘ
3η Τροπ. Ψ902465ΧΙ8-1ΕΡ

5004009 ΨΕ9Κ465ΧΙ8-Τ9Ο Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση
των Πολιτών»
ΚτΠ

1η Τροπ. 6ΧΕΔ465ΧΙ8-Τ1Φ

2η Τροπ. ΩΩΑ2465ΧΙ8-ΞΕΗ

3η Τροπ. 7ΜΤ2465ΧΙ8-ΓΒΣ

4η Τροπ. 9Ι4Υ46ΜΤΛΡ-9ΣΡ

5007780 6ΧΖΣ465ΧΙ8-7Θ6 Ηλεκτρονική πολεδοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τςι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας ΚτΠ

1η Τροπ. ΩΠΚΖ465ΧΙ8-ΡΧΦ
2η Τροπ. 73ΞΦ465ΧΙ8-0ΨΧ  3η Τροπ. 7Δ13465ΧΙ8-ΚΡΜ
4η Τροπ. ΩΑΟΖ465ΧΙ8-44Υ

5η Τροπ. ΩΗΧΞ465ΧΙ8-ΨΑΛ

6η Τροπ. ΨΩ2146ΜΤΛΡ-Θ0Φ

7η Τροπ. ΩΚΤΠ46ΜΤΛΡ-4ΓΡ

5004094 713Υ465ΧΙ8-ΤΗ5 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Α' Φάση phasing Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίων Δικαιωμάτων

1η Τροπ. Ψ3Α0465ΧΙ8-Π7Β

2η Τροπ. ΩΝΗΗ465ΧΙ8-54Ω

3η Τροπ. ΩΒ0Σ46ΜΤΛΡ-ΤΡ2

4η Τροπ. 63ΥΠ46ΜΤΛΡ-ΩΡΠ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17

Δράσεις για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5007816 7Σ01465ΧΙ8-362 Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΓΕΙΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5008035 9ΙΥΠ465ΧΙ8-ΕΚΣ Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 1 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  1η Τροπ. 7ΑΙΘ465ΧΙ8-35Κ
5008036 ΩΖΨΚ465ΧΙ8-628 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π. 1 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  1η Τροπ. ΩΘΡ9465ΧΙ8-ΛΞΡ
5008037  6ΑΝΨ465ΧΙ8-631 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 1 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  
5008038 6ΟΘΦ465ΧΙ8-ΜΟΧ Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π. 2 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  1η Τροπ. 9ΨΨΦ465ΧΙ8-Ψ04
5008039 7ΝΘΦ465ΧΙ8-ΒΘΜ Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 3 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  1η Τροπ. 7ΜΡΡ465ΧΙ8-ΦΒΟ
5008043 6Σ2Π465ΧΙ8-ΧΙ2 Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΗΔΙΚΑ  
5008040 6Ρ76465ΧΙ8-ΑΞΨ Δράσεις Οριζόντιου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5007917 6Σ0Η465ΧΙ8-ΔΥ8 Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ Κοινωνικό Πολύκεντρο 1η Τροπ. ΩΓΚΒ465ΧΙ8-ΦΣΦ 2η Τροπ. 6ΡΔ5465ΧΙ8-Χ9Δ
3η Τροπ. Ω0Φ346ΜΤΛΡ-ΜΚΟ
5007919  6ΕΣ5465ΧΙ8-ΩΚΨ Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5007985 7ΦΥ4465ΧΙ8-ΜΤΒ Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων-συσκέψεων, Επιτροπών Παραλολούθησης και Τεχνικών Συσκέψεων της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ για την ΠΠ 2014-2020 ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ  
5008093 Ω21Ξ465ΧΙ8-7Ι7 Παροχή υπηρεσιών φυσικής αρχειοθέτησης και φύλαξης των αρχείων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ  
5010968 6ΗΣΧ465ΧΙ8-ΛΩΕ Προμήθεια Εργαλείου Στατιστικής Δειγματοληψίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ σε συνέργεια με το ΕΚΤ ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ  ΑΟΠ - ΩΧ16465ΧΙ8-ΗΨΤ
5007931 Ψ7Θ8465ΧΙ8-Τ3Ε Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα" ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο σε ετήσια βάση και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας ΕΤΠΑ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ  
5026228 Ω6ΜΖ465ΧΙ8-Γ33 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. 6Ν8Δ46ΜΤΛΡ-Τ9Α
5041973 ΩΒΦΤ465ΧΙ8-ΦΒΩ Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ - Β Φάση ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5045798 Ψ96Α465ΧΙ8-ΧΡΕ Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Α1 «Προγραμματισμού και Αξιολόγηση Ε.Π» του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" για τα έτη 2019-2020 (ΕΤΠΑ) ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. ΩΔ7346ΜΤΛΡ-7Φ0
5050184 6920465ΧΙ8-Ζ4Ε ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΙΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. Ω7ΙΦ46ΜΤΛΡ-ΚΒΡ
5048971 Ω1Ζ146ΜΤΛΡ-ΦΨ3 Γενικά έξοδα λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. Ψ3Ξ746ΜΤΛΡ-ΖΙ3
5054012 Ω0ΛΥ46ΜΤΛΡ-Τ73 Εξοπλισμός Γραφείων της ΕΥΔ του ΕΠΜΔΤ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. 6Π4646ΜΤΛΡ-ΜΤΠ
5037894 6ΛΔΧ46ΜΤΛΡ-ΛΦ0 Σύμβουλος Υποστήριξης Λογιστηρίου ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5060693 9ΥΑ846ΜΤΛΡ-ΙΙΤ Τεχνικός Σύμβουλος για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5063616 62ΧΞ46ΜΤΛΡ-Κ7Ψ Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5071079 ΨΑΓΤ46ΜΤΛΡ-ΟΩΓ Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5008028 Ω3Θ8465ΧΙ8-ΨΛΓ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα ΚτΠ Α.Ε.  1η Τροπ. Ω68Δ465ΧΙ8-ΒΥΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5010966 6ΑΣΙ465ΧΙ8-ΝΞΙ Λειτουργικά έξοδα και Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας στο ΕΤΠΑ Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

1η Τροπ. 6ΥΘΕ465ΧΙ8-Μ11
2η Τροπ. 7581465ΧΙ8-ΩΞΞ 
3η Τροπ. ΩΦΟΜ465ΧΙ8-Ω6Ε
4η Τροπ. ΩΛΜΘ465ΧΙ8-ΤΝΜ
5η Τροπ, ΩΕΑΦ46ΜΤΛΡ-7ΡΞ

5010907 ΩΞΚΖ465ΧΙ8-ΓΕ8 Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΔΟΤΠΕ ΥΨΗΠΤΕ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών  1η Τροπ.ΨΔΞΨ465ΧΙ8-1ΜΟ
2η Τροπ. 9ΨΚΙ46ΜΤΛΡ-ΙΥΟ
5022740 6ΜΜ7465ΧΙ8-Σ04 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ACCESS ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
5022577 63ΕΛ465ΧΙ8-ΗΟΓ Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΑΟΠ - Ψ3ΗΞ46ΜΤΛΡ-ΨΨ0
5023646 72ΜΜ465ΧΙ8-ΘΣ0 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΤΠΑ Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

1η Τροπ. ΨΦΗΕ465ΧΙ8-Ρ30

5031762 ΩΨΤ5465ΧΙ8-7ΥΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
5038147 ΨΡΧΝ465ΧΙ8-ΞΡ1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
5048425 ΩΘΝΘ465ΧΙ8-ΡΛΧ Οργάνωση συνεδρίου για θέματα δημοσίων συμβάσεων και χρηστής διακυβέρνησης ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 1η Τροπ. ΨΙΧ546ΜΤΛΡ-12Σ
2η Τροπ. ΩΝΗΞ46ΜΤΛΡ-5ΥΥ
3η Τροπ. 6ΩΦΝ46ΜΤΛΡ-Π97
5047736 ΡΟΓΧ46ΜΤΛΡ-ΙΟΨ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1η Τροπ. ΩΓ3Η46ΜΤΛΡ-7ΕΥ
5053977 6Η6Ρ46ΜΤΛΡ-ΚΗΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2020-2021 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1η Τροπ. ΨΚ0Δ46ΜΤΛΡ-6Μ7
5045120 ΨΝΧΕ46ΜΤΛΡ-99Φ Αιτιολογική Έκθεση Σκοπιμότητας Ένταξης Δικαστικών Ακινήτων σε Πρόγραμμα Συμπλήρωσης Στοιχείων Ηλεκτρονικής Ταυτότητας ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
5055404 ΨΞ8Π46ΜΤΛΡ-Γ4Υ Εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης για τη νέα "εταιρική ταυτότητα" στα ΚΕΠ ΕΥΔΕ- ΤΠΕ
5069082 65ΨΦ46ΜΤΛΡ-73Υ Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση και την υλοποίηση των ψηφιακών δράσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ- Β ΦΑΣΗ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5010844 ΩΞ24465ΧΙ8-77Κ Δράσεις παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης για τις ανάγκες του Δημοσίου Τομέα-Β΄Φάση ΕΚΔΔΑ  1η Τροπ. 6ΟΡΣ465ΧΙ8-Ρ0Ξ 2η Τροπ. 6ΦΘΨ465ΧΙ8-7Β
3η Τροπ. Ψ1ΤΞ46ΜΤΛΡ-Γ2Ο
5010725 ΨΛ2Ο465ΧΙ8-ΘΥΧ «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018 - 2021» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)

1η Τροπ. 7ΝΙΗ465ΧΙ8-ΜΨΔ 
2η Τροπ. 7Ν50465ΧΙ8-Ξ7Ο
3η Τροπ. 6ΔΤ0465ΧΙ8-ΗΡ4 
4η Τροπ. 6ΦΙΣ465ΧΙ8-ΖΙΒ 
5η Τροπ. 62ΠΓ465ΧΙ8-ΛΚΡ
6η Τροπ. 6ΟΧΛ46ΜΤΛΡ-ΩΥΧ
7η Τροπ.ΩΘ4Ζ46ΜΤΛΡ-ΟΡΔ
7η Τροπ. (ΟΕ)ΩΘ4Ζ46ΜΤΛΡ-ΟΡΔ
8η Τροπ. 6ΚΖΥ46ΜΤΛΡ-5Β2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24

Δράσεις για την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5029280 ΩΞΕΤ465ΧΙ8-9Γ9 Αναβάθμιση Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού (ΥΔΚ) Ελληνικού Δημοσίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNET)]
 Απόφαση Απόρριψης
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5022223 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3 Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ  
5029581 ΨΗ18465ΧΙ8-ΕΡΗ Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ_9ΙΣ346ΜΠΥΓ-ΩΧ0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή - υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ των Επιτελικών Δομών του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5029485 73Ε9465ΧΙ8-6ΨΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΤ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

 

5030594 ΨΕΜΘ465ΧΙ8-ΥΣΦ Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής των ενταγμένων έργων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ στο ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1η Τροπ.: Ω6ΖΖ465ΧΙ8-ΩΛΙ
ΑΟΠ: ΨΞΗΠ46ΜΤΛΡ-86Τ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27

Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5030074 64Χ2465ΧΙ8-ΘΞ8 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΣΔΙΤ Ειδική Γραμματεία Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ των Δικαιούχων του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5029354 9ΞΝΠ465ΧΙ8-ΟΙΟ Τεχνική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" Κ.Τ.Π Α.Ε. 1η Τροπ. Ω3ΖΣ465Χ18-ΥΔΕ
2η Τροπ. ΨΛ7Κ46ΜΤΛΡ-ΒΞ9  
5029322 ΩΔ4Η465ΧΙ8-ΨΔΧ Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση της Δράσης «Καταγραφή & Αξιολόγηση της Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας» ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ  ΑΟΠ - 65ΧΙ46ΜΤΛΡ-ΑΒΨ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29

Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5032962 6ΜΟΜ465ΧΙ8-ΥΡ8 Σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 
5038738 ΩΖΖΝ46ΜΤΛΡ-7Δ8 Ολοκληρωμένη Παρέμβαση σε θέματα Κοινωνικής Διαμεσολάβησης και Προληπτικής Ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές – στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΕ.ΜΕ.Α)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30

Δημιουργία υποδομών συστημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5031671 ΩΕΟ9465ΧΙ8-ΩΘ9 Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1η Τροπ. ΩΧ4Φ465ΧΙ8-Τ7Ε

2η Τροπ. Ψ2ΒΓ46ΜΤΛΡ-ΥΟ7

5033620 Ψ69Π465ΧΙ8-4ΕΖ Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5032770 ΨΒΙΔ465ΧΙ8-ΧΦΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1η Τροπ. 6ΚΜΒ46ΜΠΥΓ-000
5031188 Ψ8ΜΖ465ΧΙ8-870 Διαχείριση Αλλαγών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1η Τροπ. ΨΘΒΗ46ΜΤΛΡ-ΤΗΗ

2η Τροπ. 9ΖΛ846ΜΤΛΡ-ΩΕΣ

3η Τροπ. 9ΔΡ346ΜΤΛΡ-8ΚΤ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31

Δράσεις διοικητικής κωδικοποίησης Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5030291 Ψ7Ω8465ΧΙ8-ΦΛΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32

Βελτίωση της λειτουργίας και της διαφάνειας των φορέων του δημόσιου τομέα στον κάθετο τομέα πολιτικής της Δικαιοσύνης  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33

Δράσεις κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5044868 Ω05Υ465ΧΙ8-1Χ5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΙ 2019-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5032871
ΩΧΡΡ465ΧΙ8-ΕΙΙ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5034904 9761465ΧΙ8-ΡΙ4 Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝ. ΑΝΑΠΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠIΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ  
5042208 ΨΟΞΚ465ΧΙ8-8Α3 Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.) 1η Τροπ. Ω16Ι46ΜΠΥΓ-Κ3Ψ
5045563 Ω0ΦΠ46ΜΠΥΓ-5Ε4 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5047320 9ΛΟ546ΜΠΥΓ-Γ9Κ Δίκτυο Ασφαλούς Πρόσβασης Επιχειρησιακών Μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ στο Δίκτυο ΥΝΑΝΠ και Αναβάθμιση Δικτυακής Υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΥΝΑΝΠ / ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5049901 9ΛΔΑ46ΜΠΥΓ-ΒΓΓ Απλοποίηση και ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών του Οίκου Ναύτου ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
5049423 68ΑΒ46ΜΠΥΓ-ΛΣΠ Εκσυγχρονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών μέσω βελτίωσης - επέκτασης των υποδομών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΠΕΞ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5044975 Ω15Χ46ΜΠΥΓ-Ν6Υ Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας -Συσσώρευση, Τεκμηρίωση και Διάθεση Ψηφιακού Περιεχομένου & Δεδομένων με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
5047958 6Ν1Φ46ΜΠΥΓ-1Ρ4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΟΠΣΥΕΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1η Τροπ. 6Θ1Ρ46ΜΠΥΓ-Ι4Ι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35

Συστημικές δράσεις υποστήριξης τομέα ψυχικής υγείας

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5041861 99ΓΛ46ΜΤΛΡ-ΝΤ4 Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ΚοιΣΠΕ του αρθ. 12 του Ν.2716/1999) στην κατεύθυνση βελτίωσης της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
5041427 ΨΚΡ546ΜΤΛΡ-ΦΩ2 Υποστήριξη διοικητικών και οργανωτικών μεταβολών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Τομεακών Επιτροπών και Οργάνων του Ν.4461/2017
που συνδέονται με τις Υ.ΠΕ.
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36

 Δράσεις αναβάθμισης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5041674 67ΘΩ465ΧΙ8-6Φ3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1η Τροπ. ΨΗΞΚ46ΜΤΛΡ-7ΛΥ
1η Τροπ. (ΟΕ) ΨΗΞΚ46ΜΤΛΡ-7ΛΥ
5045855 9ΒΩΒ465ΧΙ8-8ΟΓ Αρχική Εκπαίδευση υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας – Σειρά KΕ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5045473 ΨΜ3Ω46ΜΤΛΡ-Ι35 Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΚΕ.ΜΕ.Α) 1η Τροπ. ΨΗΤΝ46ΜΤΛΡ-Ψ1Ν
2η Τροπ. ΨΟΜΡ46ΜΤΛΡ-ΚΜ0
2η Τροπ. (OE) ΨΟΜΡ46ΜΤΛΡ-ΚΜ0
3η Τροπ. 6ΣΜΠ46ΜΤΛΡ-Κ4Ω
 
5045564 9ΒΩΒ465ΧΙ8-8ΟΓ Αρχική Εκπαίδευση υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας – Σειρά ΚΕ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1η Τροπ. 91ΝΝ46ΜΤΛΡ-Ι3Π
1η Τροπ. (ΟΕ) 91ΝΝ46ΜΤΛΡ-Ι3Π
5060273 ΩΕΓΞ46ΜΤΛΡ-44Ι Δράσεις ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37

 Ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου στους Φορείς του Δημόσιου τομέα

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5041869 6ΔΩΕ465ΧΙ8-3Ε9 Δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου υποδοχής και διαχείρισης καταγγελιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΠ. & ΑΝ. -  ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  
5045855 ΩΜΑ646ΜΤΛΡ-Ζ44 Μελέτη και πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου των «τριών γραμμών άμυνας» στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

5063757 6Κ2446ΜΤΛΡ-275 Ενέργειες Άμεσης Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής Ικανότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ΕΘΝΙΚΗ AΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
5067227 6Θ1Θ46ΜΤΛΡ-Λ47 Δράσεις Ενίσχυσης των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38

 Δράσεις για την προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5037962 6ΗΧΟ465ΧΙ8-ΟΛΣ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Β' Φάση ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  1η Τροπ.ΩΩ5Α46ΜΠΥΓ-ΓΕ6
5045263 Ω8Π046ΜΠΥΓ-ΕΣ2 Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
5049399 6ΤΜΔ46ΜΠΥΓ-2ΚΙ Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ- Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39

Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5041426 ΨΧΓΓ465ΧΙ8-13Υ Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40

Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5041737 ΩΕΑΔ465ΧΙ8-ΣΓΦ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.  1η Τροπ. 6Η4Ρ46ΜΠΘΓ-ΘΧΦ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41

Απλοποίηση διαδικασιών και αναδιοργάνωση Φορέων του Δημοσίου τομέα

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5046043 ΩΝ0Γ46ΜΤΛΡ-ΤΛΚ Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τα Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
5050323 ΨΝΨΔ46ΜΤΛΡ-ΩΛΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΟΥ) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)
5045573 ΨΘΤΧ46ΜΤΛΡ-ΥΘΙ Δράσεις απλούστευσης διαδικασιών ΑΣΕΠ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
5046037 9Ψ6Υ46ΜΤΛΡ-ΗΡ5 ErrorScript ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
5067654 6ΘΧΙ46ΜΤΛΡ-ΝΑΨ Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48

Δράσεις προεισαγωγικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου τομέα και την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων - Γ' φάση

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5063525 Ω2ΜΨ46ΜΤΛΡ-Π3Ξ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2020-2023 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1η Τροπ. Ψ0ΓΞ46ΜΤΛΡ-ΘΗΩ
5057208 ΩΚΧΤ46ΜΤΛΡ-ΖΩΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-Γ΄ΦΑΣΗ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49

Ειδικές κινητές μονάδες (ΚΟΜΥ Νοσηλευτών) για την υποστήριξη Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ στο πλαίσιο πρόληψης της Δημόσιας Υγείας λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5061257 9ΥΖΔ46ΜΤΛΡ-6ΔΑ Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκον ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΕΛΠΝΟ)  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 51

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5070723 Ω1ΗΟ46ΜΤΛΡ-Φ9Ζ Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ και το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.  

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 53

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ Επιτελικών Δομών και Δικαιούχων του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5073749 Ω98Ρ46ΜΤΛΡ-ΝΣ5 Μελέτη για το στρατηγικό σχεδιασμό και εκπόνηση δράσεων υποστήριξης του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ  

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2020