Αποφάσεις Ένταξης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κωδ. ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000232 ΒΜΥ04653Ο7-ΒΒΕ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΔι 2014 - 2018» ΕΣΔΙ

1η Τροπ. 6ΘΓΓ465ΧΙ8-ΠΡ9
2η Τροπ. 60ΑΥ465ΧΙ8-5Θ2
3η Τροπ. Ψ6ΠΓ465ΧΙ8-ΥΘΠ
4η Τροπ. Ψ9ΧΥ465ΧΙ8-ΠΗΜ
5η Τροπ. 7ΣΠΣ465ΧΙ8-ΒΧΩ
6η Τροπ. ΩΒ0Ι465ΧΙ8-ΚΦΧ
7η Τροπ. ΩΛΔΛ465ΧΙ8-6ΘΠ

5000275 6Φ1Λ4653Ο7-Φ3Β ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΚΔΔΑ 1η Τροπ. 9ΠΝΘ465ΧΙ8-ΑΔ1
2η Τροπ.ΨΛΞ1465ΧΙ8-ΑΔ1
3η Τροπ. 6ΔΒΗ465ΧΙ8-ΩΑΒ
4η Τροπ. 6ΦΘΥ465ΧΙ8-ΨΡΦ
5000245 7Δ9Κ4653Ο7-97Ε ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2014-2018 ΕΚΔΔΑ

1η Τροπ. 70ΒΗ4653Ο7-Ξ78
2η Τροπ. ΨΑ12465ΧΙ8-ΝΤΗ
3η Τροπ. Ω1ΚΨ465ΧΙ8-ΝΜ4

5000233

7Α634653Ο7-Ρ24 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΣΔΙ

1η Τροπ. 6Ψ2Ε465ΧΙ8-ΝΑ4
 2η Τροπ. 786Ψ465ΧΙ8-ΞΙΩ
3η Τροπ. 6ΟΞΦ465ΧΙ8-6ΓΧ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 02

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Α΄ ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000453 ΩΧΣΣ465ΧΙ8-579 Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΓΔΕ 1η Τροπ. 1769/22-6-2017
2η τροπ. ΨΟΤΔ465ΧΙ8-ΛΒΧ
3η Τροπ. 7ΖΣΗ465ΧΙ8-5ΝΘ
5000372 79Ε54653Ο7-ΙΩΗ Δράσεις βελτιστοποίησης της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας Υπουργείο Δικαιοσύνης

1η τροπ.: 60ΗΚ465ΧΙ8-Ι2Φ
2η τροπ.: ΨΟΩΦ465ΧΙ8-9ΧΚ

5000473 648Ο4653Ο7-Η4Α ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚτΠ ΑΕ 1η Τροπ. ΨΛ5Ι465ΧΙ8-ΞΧ6
5000449 Ψ4664653Ο7-Η05 "Απλοποίηση Διαδικασίας Χορήγησης Αντιγράφων Πρακτικών και Γνωμοδοτήσεων Συμβουλίων τουΥπουργειου Πολιτισμού/Διάθεση Περιεχομένου μέσω Διαδικτύου" ΚτΠ ΑΕ 1η Τροπ. 1187/20-4-2017
2η Τροπ.: Ω8Ε8465ΧΙ8-ΧΨΨ
5000634 7Ξ7Β4653Ο7-2ΣΨ Πληροφοριακό Σύστημα για τον εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια ΚτΠ ΑΕ 1η τροπ.: Ω72Ν465ΧΙ8-Ξ41
2η τροπ. 6ΓΡΘ465ΧΙ8-5ΒΘ
5000560 ΩΨ074653Ο7-ΩΜΡ Οικονομική Μεταρρύθμιση των ΦΚΑ και Βελτιστοποίηση του Μηχανισμού Διαχείρισης και Ελέγχου των Οικονομικών Πόρων τους για τη Διασφάλιση της Βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος ΗΔΙΚΑ ΑΕ 1η τροπ.: 64ΨΓ465ΧΙ8-59Θ
2η τροπ. Ψ4ΞΗ465ΧΙ8-2ΡΗ
3η Τροπ. 622Ρ465ΧΙ8-Χ0Ν
5010854 6ΝΟ5465ΧΙ8-ΒΚΟ «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ»
ΕΦΚΑ  
5000758 6ΘΟΘ465ΧΙ8-ΨΝΠ Αναδιοργάνωση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για την ευθυγράμμιση του λειτουργικού και οργανωτικού της μοντέλου με τις ανάγκες και συνθήκες που διαμορφώνονται από την βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων εκσυγχρονισμού και εισαγωγής συστημάτων νέων τεχνολογι ΗΔΙΚΑ ΑΕ 1η τροπ. 9ΟΛΨ465ΧΙ8-ΚΟΔ
5014772 ΨΣΥ3465ΧΙ8-9Ξ2 Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της άμεσης απονομής σύνταξης στο σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ  ΕΦΚΑ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 03

Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000490 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ Οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
5000536 Ψ0ΙΣ4653Ο7-ΓΥΥ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΞΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΚΕΘΙ  
5001091 ΨΗΚΑ465ΧΙ8-ΔΚΔ Αναβάθμιση και λειτουργία Βάσης Δεδομένων των ωφελούμενων του δικτύου των δομών πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας κατά των γυναικών ΕΕΤΑΑ ΑΕ 1η Τροπ.: 6ΨΤΚ465ΧΙ8-Α8Λ
2η Τροπ.:  6ΙΒΤ465ΧΙ8-ΣΑ3
5001377 6ΩΕΛ4653Ο7-ΧΟΩ Εξειδικευμένη υποστήριξη του Μηχανισμού - Δομής Παρακολούθησης  της Ισότητας των Φύλων Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΝΟΜΙΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ0

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5001006 662Γ4653Ο7-4Ο3 Κωδικοποίηση- μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου παροχής κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής πρόνοιας ΚτΠ ΑΕ 1η Τροπ.: Ω76Ι465ΧΙ8-6ΣΡ
2η Τροπ.: ΩΓΣ6465ΧΙ8-Ε9Ψ
5000467 7ΕΚ04653Ο7-ΣΔΒ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚτΠ ΑΕ 1η Τρο.: 6ΓΦ9465ΧΙ8-Σ3Φ
2η Τροπ.: Ω1ΞΨ465ΧΙ8-7ΦΡ
5000346 ΩΦ4Γ4653Ο7-ΠΥΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) 1η Τροπ.: 7ΤΨΡ4653Ο7-6Ο2
2η Τροπ.: 62ΡΣ465ΧΙ8-2Σ8
5001217 7ΦΣΠ4653Ο7-ΝΡΡ Δράσεις Κωδικοποίησης του Κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ Α και Β βαθμού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ.: ΨΡ8Κ465ΧΙ8-Γ51
5000542 6ΡΠΠ465ΨΙ8-ΔΘ2 ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05

Δράσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000930 Ω6ΑΙ465ΧΙ8-ΣΜΖ Ηλεκτρονική Εφαρμογή 'Ηλεκτρονική Στοχοθεσία' ΥΠΕΣΔΑ (τομέας ΔΜ) 1η Τροπ.: 69ΜΡ465ΧΙ8-ΖΡΛ
2η Τροπ.: Ω6ΟΕ465ΧΙ8-Η3Λ
5001237 7Ν81465ΧΙ8-Μ22 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων ΓΓΠΣ &ΔΥ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 06

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ(2Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ)

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000649 798Ο4653Ο7-ΒΡ2 Αρχική Εκπαίδευση Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας – Σειρά KΒ' ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ (πρώην ΕΥΣΧΕΠ)

1η Τροπ. ΩΓΘ3465ΧΙ8-ΙΡ7
2η Τροπ. ΩΤ0Β465ΧΙ8-ΕΔΙ
3η Τροπ. Ψ2ΣΕ465ΧΙ8-0ΔΛ
4η Τροπ. 7Α8Ρ465ΧΙ8-Α6Χ

5000728 6ΡΣΕ4653Ο7-ΘΤΓ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΞ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ (πρώην ΕΥΣΧΕΠ) 1η Τροπ. 6ΤΟΧ465ΧΙ8-ΙΗΦ
2η Τροπ. ΨΤ4Ρ465ΧΙ8-Σ6Δ 
3η Τροπ. 7Χ1Υ465ΧΙ8-ΦΙΛ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000929 9Ψ214653Ο7-ΒΤΑ Έξοδα Μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού του προσωπικού της ΕΥΔ και λοιπού προσωπικού για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΚΣΛ465ΧΙ8-8Υ9
2η Τροπ.: 7ΧΓΒ465ΧΙ8-ΕΜΛ
3η Τροπ.: ΨΒ7Υ465ΧΙ8-Ω7Η
5000952 685Ρ4653Ο7-Ξ9Π Υπηρεσίες Συμβούλοιυ για την Ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" και τη διαδικασία μετάβασης στο Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: 66ΑΑ465ΧΙ8-Ψ5Φ
2η Τροπ.: Ω7ΨΡ465ΧΙ8-2Μ2
3η Τροπ.: 64ΨΖ465ΧΙ8-66Ψ
ΑΟΠ: Ω4ΝΙ465ΧΙ8-Ν1Β
5001055 7Χ2Ο4653Ο7-ΗΓΨ Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων-συσκέψεων, Επιτροπών Παραλολούθησης και Τεχνικών Συσκέψεων της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ για την ΠΠ 2014-2020 ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: 6ΖΚ2465ΧΙ8-ΞΕΙ
2η Τροπ.: 7ΧΞΡ465ΧΙ8-Η3
3η Τροπ.: 634Η465ΧΙ8-96Χ
5001263 ΩΠΧΒ4653Ο7-ΘΔΠ Σύμβουλος Υποστήριξης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα για την ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΦ34465ΧΙ8-Δ0Χ
2η Τροπ.: 7ΦΞΩ465ΧΙ8-ΘΚΧ
3η Τροπ.: 61Φ2465ΧΙ8-ΔΣΘ
5001295 7ΙΙ34653Ο7-Π1Φ Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΡΖ4465ΧΙ8-Π4Φ
2η Τροπ.: Ψ04Ν465ΧΙ8-ΤΟ3
5002285 Δ4Ο4653Ο7-ΒΙΖ Γενικά Έξοδα Λειτουργίας της ΕΥΔ Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: Ω9ΠΥ465ΧΙ8-ΒΥΚ
2η Τροπ.: ΩΑ9Ζ465ΧΙ8-ΧΗΜ
3η Τροπ.: Ψ10Μ465ΧΙ8-5ΘΞ
4η Τροπ.: 6ΔΘΣ465ΧΙ8-Ω2Ρ 
5η Τροπ.: ΩΝ2Ρ465ΧΙ8-Μ3Γ
5001635 ΨΡΗ04653Ο7-6ΛΕ Δράσεις Νομικής Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΗ18465ΧΙ8-5ΓΥ
2η Τροπ.: 7ΔΑΗ465ΧΙ8-ΥΜΔ
3η Τροπ.: 7ΔΠ5465ΧΙ8-Ι3Μ
 4η Τροπ.: 61Χ3465ΧΙ8-3ΕΔ
5002319 7Χ7Ν465ΧΙ8-ΠΓΜ Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και fora και εκπαίδευση του προσωπικού της ΕΥΔ του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ. ΨΞΨ1465ΧΙ8-5ΜΡ

2η Τροπ. 7ΑΦΩ465ΧΙ8-565

5003575 ΩΓ7Χ465ΧΙ8-Ν7Κ Έξοδα Δημοσιεύσεων-Ανακοινώσεων ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. ΨΓΨΗ465ΧΙ8-ΒΡ9
2η Τροπ. 6ΧΟΦ465ΧΙ8-3Ν4
5010824 6Ε5Δ465ΧΙ8-ΠΛ6 Προμήθεια Εργαλείου Στατιστικής Δειγματοληψίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ σε συνέργεια με το ΕΤΠΑ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ. 6ΟΓ8465ΧΙ8-ΩΝΓ
ΑΟΠ - Ψ0ΥΙ465ΧΙ8-Ζ79
5000961 6ΤΚΣ4653Ο7-636 Βραβεία Καινοτομίας στο πλαίσιο της Δημοσιότητας του Ε.Π. "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΞ88465ΧΙ8-3Β3
2η Τροπ.: ΨΡΜΙ465ΧΙ8-Θ09
3η Τροπ.: 7ΥΖ6465ΧΙ8-Φ4Ν
5001020 Ω9ΗΜ4653Ο7-Π3Ψ Δράσεις Δημοσιότητας του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ.: 7ΞΡΧ4653Ο7-ΨΟΒ
2η Τροπ.: 70ΠΥ465ΧΙ8-ΜΧΕ
3η Τροπ.: ΩΔ7Τ465ΧΙ8-ΙΜ5
4η Τροπ.: 6ΤΖΛ465ΧΙ8-ΔΤΟ 
5η Τροπ.: ΩΝΠΥ465ΧΙ8-Τ24

5002988 ΩΖ8Η4653Ο7-ΠΤΙ Σχεδιασμός, ανάπτυξη, Διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΦΗ6464ΧΙ8-ΞΓ8
2η Τροπ.: 7Φ37465ΧΙ8-5ΣΙ
3η Τροπ.: 64ΝΗ465ΧΙ8-Χ90
4η Τροπ.: 7ΔΚΠ465ΧΙ8-93Ν
ΑΟΠ - ΨΠΖ8465ΧΙ8-ΧΑΚ
5001053 6ΘΟΕ4653Ο7-Γ3Ο Αξιολόγηση παρεχόμενων από το ΕΚΔΔΑ εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης  ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: Ω4Ζ6465ΧΙ8-ΒΟ7
2η Τροπ.: 6Ζ9Ξ465ΧΙ8-36Λ
3η Τροπ.: 6Υ03465ΧΙ8-ΧΕ2 
4η Τροπ.: 65Υ3465ΧΙ8-Θ87 5η Τροπ.: 6ΩΩΕ465ΧΙ8-ΜΟΚ
5001566 7Τ6Ι4653Ο7-Φ4Α Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τoυρισμού για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: Ω7ΝΛ465ΧΙ8-ΦΥΛ
2η Τροπ.: 7Υ75465ΧΙ8-Ζ4Ε
Α.Ο.Π.: ΨΚΧΘ465ΧΙ8-6ΛΙ
5001573 9ΩΘΕ4653Ο7-ΜΦΧ Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού για την σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πίστωσης και Πλούτου ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ.: Ψ7Τ3465ΧΙ8-ΜΒΕ
2η Τροπ. 6ΡΞ5465ΧΙ8-9ΚΖ
ΑΟΠ.  6ΥΨ6465ΧΙ8-ΠΓΠ

5003894 ΨΖ5Ξ4653Ο7-ΤΤ4 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας για τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: ΩΦΙ5465ΧΙ8-ΛΟΞ
5001665 7ΝΘΣ465ΧΙ8-1ΡΗ Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα" ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο σε ετήσια βάση και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: 70Η6465ΧΙ8-ΔΩΣ
2η Τροπ.: 6ΜΡ0465ΧΙ8-ΜΔΑ
5007814 7ΞΚ5465ΧΙ8-ΗΒ3 Σύμβουλος ενεργοποίησης κάθετων τομέων πολιτικής του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ 1η Τροπ.: 78Λ8465ΧΙ8-ΨΧΠ
5002814 96ΜΛ465ΧΙ8-Β0Δ Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

1η Τροπ.: ΩΧΣΔ465ΧΙ8-ΑΡΛ
2η Τροπ.: Ψ7ΖΑ465ΧΙ8-4Λ1
3η Τροπ.: 6ΡΡΡ465ΧΙ8-Δ4Σ
ΑΟΠ:  6ΒΣ6465ΧΙ8-ΙΟΜ

5041866 Ω1Ω4465ΧΙ8-ΥΨΟ Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ - Β Φάση ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5045243 6009465ΧΙ8-7ΦΒ Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη δράσεων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης  που αφορούν στο Ε.Π.ΜΔΤ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5045796 ΩΒΣΧ465ΧΙ8-Ν7Λ Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Α1 «Προγραμματισμού και Αξιολόγηση Ε.Π» του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" για τα έτη 2019-2020 (ΕΚΤ) ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08

Δράσεις ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5000905 ΩΜΝΨ465ΧΙ8-ΑΨΚ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚτΠ ΑΕ 1η Τροπ. ΨΖΩΗ465ΧΙ8-Δ98
2η Τροπ. ΨΕΑΘ465ΧΙ8-ΦΚ0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 09

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α’ ΦΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ – 3Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5001428 715Π4653Ο7-Η5Τ Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου (e-Περιουσιολόγιο) ΓΓΔΕ 1η Τροπ. ΩΨ98465ΧΙ8-ΛΜΙ
5001475 786Μ465ΧΙ8-ΗΡ3 Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών ΓΓΔΕ 1η Τροπ. 625Ψ465ΧΙ8-ΕΧ6
5001467 6ΚΙΣ465ΧΙ8-Ψ6Π Πληροφοριακό Σύστημα Κύκλου Ζωής Κρατικών Οχημάτων ΓΔΟΥ/Δ/νσηΠρομηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού 1η Τροπ.: ΩΤΩΨ465ΧΙ8-80Υ
2η Τροπ.: ΨΒΚΞ465ΧΙ8-ΖΞΖ
5002045 65ΥΘ4653Ο7-ΣΩΑ Μέτρα ασφαλείας και προτύπου ISO των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων 1η Τροπ. : 6ΓΞΤ465ΧΙ8-ΨΒΗ
5001546 6417465ΧΙ8-3ΣΧ Oλοκληρωμένη Διαχείριση Αρχαιολογικών χώρων και μνημείων -Εκπόνηση Σχεδίων διαχείρισης για τα εγγεγραμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδας στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO  Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων /Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  
5001354 9ΨΙΨ4653Ο7-Τ0Φ Δημιουργία εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων  ΗΔΙΚΑ ΑΕ 1η Τροπ. : ΩΒΜ0465ΧΙ8-7ΡΗ
5001985 ΩΧΖΥ465ΧΙ8-8ΡΣ Διοικητικές αναδιαρθώσεις, ψηφιοποίηση και παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων της ΓΓ Πρόνοιας  ΗΔΙΚΑ ΑΕ  
5001685 79ΩΟ465ΧΙ8-1ΜΚ Απλούστευση των παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5001672 7ΒΚΡ4653Ο7-ΥΑ4 Εξοδα Μετακινήσεων εσωτρεικού-εξωτερικού προσωπικού επιτελικής δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ (Τομέας Εσωτερικών) και λοιπού προσωπικού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 1η Τροπ. 6ΘΝΝ465ΧΙ8-Ρ97
2η Τροπ. Ψ7Ζ8465ΧΙ8-Υ1Σ
3η Τροπ. 6Β45465ΧΙ8-Β3Ο
5001265 77824653Ο7-9ΑΡ Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ 1η Τροπ. 7ΚΖΣ465ΧΙ8-ΚΨΙ
2η Τροπ. Ψ7Ζ8465ΧΙ8-Υ1Σ
3η Τροπ. 6Σ8Μ465ΧΙ8-ΦΘΞ
4η Τροπ. ΩΩΡΑ465ΧΙ8-13Δ
ΑΟΠ - ΩΕ6Φ465ΧΙ8-ΟΓ3
5001859 6ΛΡ54653Ο7-ΥΒΓ Οργάνωση Εκδηλώσεων - συνεδριάσεων-συσκέψεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ (Τομέας Εσωτερικών) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. ΩΖ0Φ465ΧΙ8-Π4Φ
2η Τροπ. 6ΗΟΙ465ΧΙ8-ΜΟΡ
3η Τροπ. Ω6Τ1465ΧΙ8-Ψ22
5002483 67ΕΠ4653Ο7-ΙΡΓ Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και Fora και Εκπαίδευση του προσωπικού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ (Τομέας Εσωτερικών ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. ΩΑ8Γ465ΧΙ8-ΘΙ6
2η Τροπ. ΨΟΧ4465ΧΙ8-ΖΜΗ
3η Τροπ. Ψ62Β465ΧΙ8-Π4Ξ
5001898 6ΟΖ04653Ο7-21Ι Έξοδα Δημοσιεύσεων-Ανακοινώσεων Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. ΩΟΤ8465ΧΙ8-ΝΓ5
2η Τροπ. 9ΠΨΗ465ΧΙ8-80Φ 
3η Τροπ. ΩΙΧΤ465ΧΙ8-ΒΞΠ
5001915 6ΡΓΗ4653Ο7-ΜΒΔ Γενικά Έξοδα Λειτουργίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. ΩΓΡΜ465ΧΙ8-Ξ7Δ
2η Τροπ. ΩΒΡΘ465ΧΙ8-2ΦΦ
3η Τροπ. 65Ζ9465ΧΙ8-Η30 
4η Τροπ. 645Ι465ΧΙ8-61Ρ
5001240 729Χ4653Ο7-Ι4Δ Ενέργειες Τεχνικής βοήθειας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020" Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας 1η Τροπ. ΨΛΟΠ465ΧΙ8-ΨΙΦ
2η Τροπ. 72ΡΚ465ΧΙ8-5Ι4 
3η Τροπ. ΨΞΣΩ465ΧΙ8-ΡΞ7
5001617 7ΨΔΠ4653Ο7-ΝΒΣ Συντήρηση Διαδυκτιακού Τόπου Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ-Τομέας Εσωτερικών Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ 1η Τροπ. 7ΖΕ1465ΧΙ8-4ΘΤ 
ΑΟΠ -  6ΣΑΗ465ΧΙ8-Σ98

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11

ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5002583 ΩΩΘΠ465ΧΙ8-Π24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚτΠ

1η Τροπ.:  Ψ6ΓΟ465ΧΙ8-ΤΓ8
2η Τροπ. ΨΕΕΜ465ΧΙ8-Β09  3η Τροπ. Ψ761465ΧΙ8-1ΘΔ
4η Τροπ. Ω9ΛΒ465ΧΙ8-3ΣΞ 

5η Τροπ. ΩΒ9Ω465ΧΙ8-4ΣΨ

6η Τροπ. 6Ο76465ΧΙ8-ΟΛ7

5001755 ΩΟ6Β4653Ο7-Λ4Α Υποδομές για την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης 1η Τροπ. ΨΨ4Δ465ΧΙ8-ΒΘΒ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

 

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5005124 6450465ΧΙ8-ΛΨΧ Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων  ΕΓ Ιδιωτικού Χρέους  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13

Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τομέας Εσωτερικών

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος  Τροποποιήσεις
5007606 6ΞΕ1465ΧΙ8-Ο3Ι Αναβάθμιση και αξιοποίηση της παρεχόμενης οικονομικής πληροφόρησης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣΔΑ  
5014063 ΨΒΠΚ465ΧΙ8-6Α1 Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας OTA Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
 
5007709 6ΩΥ4465ΧΙ8-Λ9Υ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ο.Π.Σ.Δ.Α.) – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14

Βελτίωση, αναδιοργάνωση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Τομέα Υγείας

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5004207 ΩΔΨΨ465ΧΙ8-ΥΛΘ Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας-ασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ  
5003947 ΨΞ0Σ465ΧΙ8-ΘΙ2 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16

ΕΜΠΡΟΣΘΟΒΑΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5003837 6Ω0Ξ4653Ο7-2ΨΦ Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ  ΗΔΙΚΑ ΑΕ

1η Τροπ. Ψ49Θ465ΧΙ8-278  2η Τροπ. Ω6Ξ0465ΧΙ8-ΕΨΜ

3η Τροπ. 6ΜΗΕ465ΧΙ8-ΣΘΔ

5003890 65ΔΠ465ΧΙ8-30Ρ ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ - Β' ΦΑΣΗ  ΚτΠ Α.Ε.

1η Τροπ. 6ΞΑΩ465ΧI8-ΕΡΩ
2η Τροπ.
7ΣΖΥ465ΧΙ8-ΛΛΟ
3η Τροπ. ΩΘΛ9465ΧΙ8-Λ0Μ

5003934 ΨΗΜ7465ΧΙ8-5ΗΨ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς εκκλησιαστικής διοίκησης Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 

1η Τροπ. 7Ι5Π465ΧΙ8-ΑΩ1

2η Τροπ. 6ΛΡΦ465ΧΙ8-6Χ4

5003943 78Ξ6465ΧΙ8-ΘΘ5 e-ΠΔΕ
ΜΟΔ Α.Ε.

1η Τροπ. ΩΡΜΑ465ΧΙ8-ΧΕΞ
2η Τροπ. ΩΑ7Ζ465ΧΙ8-ΕΨΨ

3η Τροπ. ΨΣΖΣ465ΧΙ8-ΙΥΥ

5003821 6ΩΧ94653Ο7-Η73 Ψηφιακή Υπηρεσία Ειδοποίησης και Αντιμετώπισης Πυρκαγιάς ΚτΠ

1η Τροπ. 6ΤΓ2465ΧΙ8-ΕΥΑ
2η Τροπ.
6Δ3Υ465ΧΙ8-ΟΨΘ
3η Τροπ. Ψ902465ΧΙ8-1ΕΡ

5004009 ΨΕ9Κ465ΧΙ8-Τ9Ο Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση των Υπηρεσιών που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για την βέλτιστη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης – κρίσεων και την έγκαιρη ενημέρωση
των Πολιτών»
ΚτΠ

1η Τροπ. 6ΧΕΔ465ΧΙ8-Τ1Φ

2η Τροπ. ΩΩΑ2465ΧΙ8-ΞΕΗ

3η Τροπ. 7ΜΤ2465ΧΙ8-ΓΒΣ

5007780 6ΧΖΣ465ΧΙ8-7Θ6 Ηλεκτρονική πολεδοδομία: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τςι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας ΚτΠ

1η Τροπ. ΩΠΚΖ465ΧΙ8-ΡΧΦ
2η Τροπ. 73ΞΦ465ΧΙ8-0ΨΧ  3η Τροπ. 7Δ13465ΧΙ8-ΚΡΜ
4η Τροπ. ΩΑΟΖ465ΧΙ8-44Υ

5η Τροπ. ΩΗΧΞ465ΧΙ8-ΨΑΛ

5004094 713Υ465ΧΙ8-ΤΗ5 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία Α' Φάση phasing Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίων Δικαιωμάτων

1η Τροπ. Ψ3Α0465ΧΙ8-Π7Β

2η Τροπ. ΩΝΗΗ465ΧΙ8-54Ω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17

Δράσεις για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5007816 7Σ01465ΧΙ8-362 Κρίσιμες Μηχανογραφικές Εφαρμογές για την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΥΓΕΙΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5008035 9ΙΥΠ465ΧΙ8-ΕΚΣ Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 1 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  1η Τροπ. 7ΑΙΘ465ΧΙ8-35Κ
5008036 ΩΖΨΚ465ΧΙ8-628 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π. 1 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  1η Τροπ. ΩΘΡ9465ΧΙ8-ΛΞΡ
5008037  6ΑΝΨ465ΧΙ8-631 Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 1 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  
5008038 6ΟΘΦ465ΧΙ8-ΜΟΧ Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περιφέρειες σε μετάβαση του Α.Π. 2 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  1η Τροπ. 9ΨΨΦ465ΧΙ8-Ψ04
5008039 7ΝΘΦ465ΧΙ8-ΒΘΜ Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες του Α.Π. 3 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας  1η Τροπ. 7ΜΡΡ465ΧΙ8-ΦΒΟ
5008043 6Σ2Π465ΧΙ8-ΧΙ2 Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Υποστήριξη Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΗΔΙΚΑ  
5008040 6Ρ76465ΧΙ8-ΑΞΨ Δράσεις Οριζόντιου χαρακτήρα για τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5007917 6Σ0Η465ΧΙ8-ΔΥ8 Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ Κοινωνικό Πολύκεντρο 1η Τροπ. ΩΓΚΒ465ΧΙ8-ΦΣΦ 2η Τροπ. 6ΡΔ5465ΧΙ8-Χ9Δ
5007919  6ΕΣ5465ΧΙ8-ΩΚΨ Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5007985 7ΦΥ4465ΧΙ8-ΜΤΒ Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων-συσκέψεων, Επιτροπών Παραλολούθησης και Τεχνικών Συσκέψεων της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ για την ΠΠ 2014-2020 ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ  
5008093 Ω21Ξ465ΧΙ8-7Ι7 Παροχή υπηρεσιών φυσικής αρχειοθέτησης και φύλαξης των αρχείων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ  
5010968 6ΗΣΧ465ΧΙ8-ΛΩΕ Προμήθεια Εργαλείου Στατιστικής Δειγματοληψίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ σε συνέργεια με το ΕΚΤ ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ  ΑΟΠ - ΩΧ16465ΧΙ8-ΗΨΤ
5007931 Ψ7Θ8465ΧΙ8-Τ3Ε Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημοσίου τομέα" ανά Ειδικό Στόχο και Ταμείο σε ετήσια βάση και προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας ΕΤΠΑ ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ  
5026228 Ω6ΜΖ465ΧΙ8-Γ33 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού της ΕΥΔ ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ  
5041973 ΩΒΦΤ465ΧΙ8-ΦΒΩ Αξιολόγηση της εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΜΔΤ - Β Φάση ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ
5045798 Ψ96Α465ΧΙ8-ΧΡΕ Σύμβουλος Υποστήριξης της Μονάδας Α1 «Προγραμματισμού και Αξιολόγηση Ε.Π» του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" για τα έτη 2019-2020 (ΕΤΠΑ) ΕΥΔ ΕΠΜΔΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5008028 Ω3Θ8465ΧΙ8-ΨΛΓ Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα ΚτΠ Α.Ε.  1η Τροπ. Ω68Δ465ΧΙ8-ΒΥΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΠΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5010966 6ΑΣΙ465ΧΙ8-ΝΞΙ Λειτουργικά έξοδα και Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας στο ΕΤΠΑ Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

1η Τροπ. 6ΥΘΕ465ΧΙ8-Μ11
2η Τροπ. 7581465ΧΙ8-ΩΞΞ 
3η Τροπ.ΩΦΟΜ465ΧΙ8-Ω6Ε

5010907 ΩΞΚΖ465ΧΙ8-ΓΕ8 Δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΔΟΤΠΕ ΥΨΗΠΤΕ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών  1η Τροπ.ΨΔΞΨ465ΧΙ8-1ΜΟ
5022740 6ΜΜ7465ΧΙ8-Σ04 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ACCESS ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
5022577 63ΕΛ465ΧΙ8-ΗΟΓ Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
5023646 72ΜΜ465ΧΙ8-ΘΣ0 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΤΠΑ Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας

1η Τροπ. ΨΦΗΕ465ΧΙ8-Ρ30

5031762 ΩΨΤ5465ΧΙ8-7ΥΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
5038147 ΨΡΧΝ465ΧΙ8-ΞΡ1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
5048425 ΩΘΝΘ465ΧΙ8-ΡΛΧ Οργάνωση συνεδρίου για θέματα δημοσίων συμβάσεων και χρηστής διακυβέρνησης ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ- Β ΦΑΣΗ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5010844 ΩΞ24465ΧΙ8-77Κ Δράσεις παραγωγής στελεχών ταχείας εξέλιξης για τις ανάγκες του Δημοσίου Τομέα-Β΄Φάση ΕΚΔΔΑ  1η Τροπ. 6ΟΡΣ465ΧΙ8-Ρ0Ξ 2η Τροπ. 6ΦΘΨ465ΧΙ8-7Β
5010725 ΨΛ2Ο465ΧΙ8-ΘΥΧ «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ε.Σ.Δι 2018 - 2021» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)

1η Τροπ. 7ΝΙΗ465ΧΙ8-ΜΨΔ 
2η Τροπ. 7Ν50465ΧΙ8-Ξ7Ο
3η Τροπ. 6ΔΤ0465ΧΙ8-ΗΡ4 
4η Τροπ. 6ΦΙΣ465ΧΙ8-ΖΙΒ 
5η Τροπ. 62ΠΓ465ΧΙ8-ΛΚΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24

Δράσεις για την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών ΤΠΕ που αφορούν στη διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών των δημοσίων φορέων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5029280 ΩΞΕΤ465ΧΙ8-9Γ9 Αναβάθμιση Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού (ΥΔΚ) Ελληνικού Δημοσίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNET)]
 Απόφαση Απόρριψης
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5022223 6ΤΤΑ465ΧΙ8-ΚΣ3 Ανάπτυξη ψηφιακού περιβάλλοντος ενοποιημένων υπηρεσιών και διαλειτουργικότητας ΕΤΕΑΕΠ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ  
5029581 ΨΗ18465ΧΙ8-ΕΡΗ Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή - υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ των Επιτελικών Δομών του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5029485 73Ε9465ΧΙ8-6ΨΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΤ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

 

5030594 ΨΕΜΘ465ΧΙ8-ΥΣΦ Σχεδιασμός της επικοινωνιακής πολιτικής των ενταγμένων έργων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔΔΑΔ στο ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1η Τροπ.: Ω6ΖΖ465ΧΙ8-ΩΛΙ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27

Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5030074 64Χ2465ΧΙ8-ΘΞ8 ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΣΔΙΤ Ειδική Γραμματεία Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των δράσεων ΕΤΠΑ των Δικαιούχων του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα"

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5029354 9ΞΝΠ465ΧΙ8-ΟΙΟ Τεχνική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του Έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" Κ.Τ.Π Α.Ε. 1η Τροπ. Ω3ΖΣ465Χ18-ΥΔΕ
5029322 ΩΔ4Η465ΧΙ8-ΨΔΧ Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση της Δράσης «Καταγραφή & Αξιολόγηση της Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας» ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29

Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας και των επιτελικών λειτουργιών της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5032962 6ΜΟΜ465ΧΙ8-ΥΡ8 Σύσταση και λειτουργία σταθερού σημείου αναφοράς υπό την μορφή help desk στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των ΡΟΜΑ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30

Δημιουργία υποδομών συστημάτων και ανάπτυξη εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5031671 ΩΕΟ9465ΧΙ8-ΩΘ9 Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1η Τροπ. ΩΧ4Φ465ΧΙ8-Τ7Ε
5033620 Ψ69Π465ΧΙ8-4ΕΖ Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
5032770 ΨΒΙΔ465ΧΙ8-ΧΦΣ Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Μισθοδοσίας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
5031188 Ψ8ΜΖ465ΧΙ8-870 Διαχείριση Αλλαγών Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31

Δράσεις διοικητικής κωδικοποίησης Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5030291 Ψ7Ω8465ΧΙ8-ΦΛΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32

Βελτίωση της λειτουργίας και της διαφάνειας των φορέων του δημόσιου τομέα στον κάθετο τομέα πολιτικής της Δικαιοσύνης  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33

Δράσεις κωδικοποίησης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των Υπουργείων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5044868 Ω05Υ465ΧΙ8-1Χ5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΙΙ 2019-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34

Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5032871
ΩΧΡΡ465ΧΙ8-ΕΙΙ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
5034904 9761465ΧΙ8-ΡΙ4 Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Αθηναίων ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝ. ΑΝΑΠΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠIΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ  
5042208 ΨΟΞΚ465ΧΙ8-8Α3 Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36

 Δράσεις αναβάθμισης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5041674 67ΘΩ465ΧΙ8-6Φ3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
5045855 9ΒΩΒ465ΧΙ8-8ΟΓ Αρχική Εκπαίδευση υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας – Σειρά KΕ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38

 Δράσεις για την προώθηση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5037962 6ΗΧΟ465ΧΙ8-ΟΛΣ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία - Β' Φάση ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39

Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5041426 ΨΧΓΓ465ΧΙ8-13Υ Ενίσχυση των Επιτελικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40

Ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

Κωδ ΟΠΣ ΑΔΑ Τίτλος Δικαιούχος Τροποποιήσεις
5041737 ΩΕΑΔ465ΧΙ8-ΣΓΦ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.  


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 01/10/2019