Εξειδίκευση Προγράμματος 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εξειδίκευση δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ είναι η ακόλουθη:
Οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και ελλείψει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, συγκεντρώνουν τις προτάσεις  και τις υποβάλλουν στην ΕΥΔ ΜΔΤ με διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα που τις εποπτεύει. Οι προτάσεις καταγράφονται στο συνημμένο Τυποποιημένο  Έντυπο Εξειδίκευσης και αποστέλλονται υπόψη:
- Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ, email:sec.esf@mnec.gr , τηλ: 2103278140-8141
- Προϊσταμένης της ΕΥΔ, κ. Αναστασίας Καρκούλη – Καραμαντζάνη (akarkouli@mou.gr) τηλ: 213 2018020
- Στελέχη της μονάδας Α1, Μαρία Φυσεκίδου (mfysekidou@mou.gr) τηλ: 213 2018078 και Όλγα Φωτίου (ofotiou@mou.gr) τηλ: 213 2018046
Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με τη στοχοθεσία του ΕΠ ΜΔΤ (όπως αποτυπώνεται στη λογική παρέμβασης του ΕΠ, συνημμένο αρχείο και στο http://www.epdm.gr/el/Pages/epmdt.aspx) και αποστέλλει τις δράσεις που αφορούν:
• πράξεις διοικητικής μεταρρύθμισης στο Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να εγκρίνει τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση».
• πράξεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου να εγκρίνει τη συμβατότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική».
Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίσεων, οι προτάσεις προωθούνται  στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος  για έγκριση προκειμένου να μπορέσει να εκδοθεί σχετική Πρόσκληση

21η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

20η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

19η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

18η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

17η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

16η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

15η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης 

14η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

13η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

Ορθή Επαν. 12ης Επικ. Εξειδίκευσης

12η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

11η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

10η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

9η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

8η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

7η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

6η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

5η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

4η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

3η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

2η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

1η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄ΦΑΣΗ

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/08/2021