Εξειδίκευση Προγράμματος 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η διαδικασία που ακολουθείται για την εξειδίκευση δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ είναι η ακόλουθη:
Οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και ελλείψει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, συγκεντρώνουν τις προτάσεις  και τις υποβάλλουν στην ΕΥΔ ΜΔΤ με διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα που τις εποπτεύει. Οι προτάσεις καταγράφονται στο συνημμένο Τυποποιημένο  Έντυπο Εξειδίκευσης και αποστέλλονται υπόψη:
- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΚΤ, email: epekad.s@mou.gr, τηλ: 2103278140-1
- Προϊσταμένης της ΕΥΔ, κ. Αναστασίας Καρκούλη – Καραμαντζάνη (akarkouli@mou.gr) τηλ: 213 2018020
- Προϊσταμένης της αρμόδιας μονάδας Α1, κ. Πηνελόπη Αγγελοπούλου (paggelopoulou@mou.gr) τηλ: 213 2018025
- Στελέχη της μονάδας Α1, Τζην Τσίσου (ttsisou@mou.gr) τηλ: 213 2018021 και Όλγα Φωτίου (ofotiou@mou.gr) τηλ: 213 2018046
Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με τη στοχοθεσία του ΕΠ ΜΔΤ (όπως αποτυπώνεται στη λογική παρέμβασης του ΕΠ, συνημμένο αρχείο και στο http://www.epdm.gr/el/Pages/epmdt.aspx) και αποστέλλει τις δράσεις που αφορούν:
• πράξεις διοικητικής μεταρρύθμισης στο Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Ανασυγκρότ ησης, προκειμένου να εγκρίνει τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση».
• πράξεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου να εγκρίνει τη συμβατότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική».
Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίσεων, οι προτάσεις προωθούνται  στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος  για έγκριση προκειμένου να μπορέσει να εκδοθεί σχετική Πρόσκληση

16η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

15η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης 

14η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

13η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

Ορθή Επαν. 12ης Επικ. Εξειδίκευσης

12η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

11η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

10η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

9η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

8η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

7η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

6η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

5η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

4η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

3η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

2η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

1η Επικαιροποίηση Εξειδίκευσης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄ΦΑΣΗ

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/08/2020