Δικαιούχοι 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Για την έκδοση ή και τροποποίηση Πρόσκλησης για χρηματοδότηση πράξεων από το ΕΠ ΜΔΤ προϋπόθεση είναι η εξειδίκευση της δράσης/πράξης.

Η διαδικασία εξειδίκευσης περιγράφεται στο Ν. 4314/2014. Συγκεκριμένα για το  ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» και σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής του, η εξειδίκευση  γίνεται υπό το συντονισμό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 Στο πλαίσιο αυτό, ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να διαβιβάσει την πρότασή του στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, (mail: ggd@ydmed.gov.gr), με κοινοποίηση στην ΕΥΔ  προκειμένου να  εγκριθεί η σκοπιμότητα της υλοποίησης της δράσης.

Σε περίπτωση που η πράξη αφορά σε έργο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο δυνητικός δικαιούχος πρέπει να διαβιβάσει την πρότασή του και στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής (mail: gen_gramm@gsdp.gr) προκειμένου να εγκριθεί η συμβατότητα της πράξης με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική.

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας ‘Εργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης δικαιούχων

ΦΕΚ - Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠ - ΜΟΔ

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/06/2018