Δικαιούχοι 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Για την έκδοση ή και τροποποίηση Πρόσκλησης για χρηματοδότηση πράξεων από το ΕΠ ΜΔΤ προϋπόθεση είναι η εξειδίκευση της δράσης/πράξης.
Η διαδικασία που ακολουθείται για την εξειδίκευση δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ είναι η ακόλουθη:
Οι επιτελικές δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και ελλείψει αυτών οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, συνεργάζονται με τις υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, συγκεντρώνουν τις προτάσεις  και τις υποβάλλουν στην ΕΥΔ ΜΔΤ με διαβιβαστικό του Γενικού Γραμματέα που τις εποπτεύει. Οι προτάσεις καταγράφονται στο συνημμένο Τυποποιημένο  Έντυπο Εξειδίκευσης και αποστέλλονται υπόψη:
- Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ
   Τηλ.: +30 210 3278145
   E-mail:  sec.esf@mou.gr
- Προϊσταμένης της ΕΥΔ, κ. Αναστασίας Καρκούλη – Καραμαντζάνη (akarkouli@mou.gr) τηλ: 213 2018020

Η ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ εξετάζει τις προτάσεις αναφορικά με την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με τη στοχοθεσία του ΕΠ ΜΔΤ (όπως αποτυπώνεται στη λογική παρέμβασης του ΕΠ, συνημμένο αρχείο και στο http://www.epdm.gr/el/Pages/epmdt.aspx) και αποστέλλει τις δράσεις που αφορούν:
• πράξεις διοικητικής μεταρρύθμισης στο Γενικό Γραμματέα Διοικητικής Ανασυγκρότ ησης, προκειμένου να εγκρίνει τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση».
• πράξεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, προκειμένου να εγκρίνει τη συμβατότητά τους σε σχέση με την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική».
Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίσεων, οι προτάσεις προωθούνται  στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος  για έγκριση προκειμένου να μπορέσει να εκδοθεί σχετική Πρόσκληση
Σχετικά Αρχεία:

Logical Framework

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΟΔΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020

Απόφαση Συγκρότησης Ομάδας ‘Εργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων μέτρων και ενεργειών υποστήριξης δικαιούχων

ΦΕΚ - Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠ - ΜΟΔ

Πίνακας Αναθέσεων- Συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας 2020


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/03/2022