Καταπολέμηση Απάτης 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τρόποι καταπολέμησης της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα

Βασικές έννοιες και διαδικασίες

Στο πλαίσιο αυτό η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, ενώ η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων.

Για την εφαρμογή των μέτρων αυτών συγκροτείται ομάδα σε κάθε Διαχειριστική Αρχή, έργο της οποίας είναι η αξιολόγηση των κινδύνων απάτης, η πρόταση τυχόν διορθωτικών μέτρων και η αναφορά των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το  νέο Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι διαδικασίες του ΣΔΕ που σχετίζονται με την καταπολέμηση της Απάτης είναι οι ακόλουθες:

Αξιολόγηση Κινδύνων Απάτης (διαδικασία ΔVIII_1): αποτελεί διαδικασία πρόληψης και εφαρμογής μέτρων από τις Διαχειριστικές Αρχές σε ετήσια ή διετή βάση. Βασικό προληπτικό μέτρο που εφαρμόζεται είναι η πολιτική μη σύγκρουσης συμφερόντων (μέσω της υπογραφής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων).

Ενδείξεις και Υπόνοια Απάτης (διαδικασία ΔVIII_2): Σκοπός της διαδικασίας είναι η εξέταση ενδείξεων απάτης και η αναφορά υπονοιών απάτης από τη ΔΑ. Η διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση ένδειξης απάτης, δηλαδή όταν εντοπίζεται από τη ΔΑ/ ΕΦ/ ΑΠ παρατυπία που πιθανά υποκρύπτει δόλο, στο πλαίσιο εφαρμογής άλλων διαδικασιών του ΣΔΕ.

Εξέταση Καταγγελιών (διαδικασία ΔVIII_3): αφορά την υποδοχή και εξέταση καταγγελιών σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Εθνικό σημείο υποδοχής των καταγγελιών αυτών είναι η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, η οποία έχει αναλάβει τον εθνικό συντονισμό για θέματα απάτης στην Ελλάδα (AFCOS).

Διαχείριση Κινδύνων (διαδικασία ΔVIII_4):  Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη  τόσο παράγοντες από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και ιδίως περιπτώσεις σημαντικών τροποποιήσεων του ΣΔΕ όσο και τα αποτελέσματα από τη διαδικασία ΔVIII_1.

Σχετικό υλικό/Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Εθνική στρατηγική κατά της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις  (ΓΓΔΕ- ΕΣΠΑ Μάρτιος 2017).pdf

Εθνική στρατηγική κατά της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις  (ΓΓΔΕ- ΕΣΠΑ Απρίλιος 2014).pdf

Ηλεκτρονικό Φυλλάδιο «Η Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις» ( ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ).pdf

Πολιτική (Policy Statement) κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις (ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ).pdf

2017_07 Δήλωση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων_Υπόδειγμα.docx

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δήλωσης.pdf

Παρουσίαση της ΕΥΘΥ για τις «κόκκινες σημαίες» («red flags»).pdf 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/07/2018