Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 


Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 29 από 3 σελίδες
YA 55231/EΥΘΥ 474/21.5.2015 (ΦΕΚ 949/Β/27.5.2015) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα


Ημερομηνία δημοσίευσης:27/5/2015
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:22/12/2014
Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Φυλλάδιο για την Πρόληψη της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:30/7/2014
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Εκτελεστικός Κανονισμός 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/7/2014
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Έγγραφο Καθοδήγησης ΕΕ για τα κράτη μέλη και τις αρχές των προγραμμάτων - Αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:20/6/2014
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης


Ημερομηνία δημοσίευσης:17/6/2014
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ


Ημερομηνία δημοσίευσης:28/5/2014
Αρχή έκδοσης: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ
Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα (ΕΣΠΑ 2014-2020)


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/5/2014
Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:23/5/2014
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην)
ΣΧΕΔΙΟ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020


Ημερομηνία δημοσίευσης:17/4/2014
Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (πρώην), Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (πρώην)
Αποτελέσματα 1 - 10 από 29 από 3 σελίδες