Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

YA 55231/EΥΘΥ 474/21.5.2015 (ΦΕΚ 949/Β/27.5.2015) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/5/2015

YA 55231/EΥΘΥ 474/21.5.2015 (ΦΕΚ 949/Β/27.5.2015) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. οικ. 202/2008 (ΦΕΚ Β΄155) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

  • PDF (153,89 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/3/2017