Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της σύμβασης γενικών υπηρεσιών «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ στην υλοποίηση σχεδίου δράσεων επικοινωνίας»

20/5/2022

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της σύμβασης γενικών υπηρεσιών «Σύμβουλος Δημοσιότητας για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ στην υλοποίηση σχεδίου δράσεων επικοινωνίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης «Δράσεις Δημοσιότητας του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5001020.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/6/2022