Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5117512

6/5/2022

Οι υπηρεσίες που ο Σύμβουλος οφείλει να παράσχει, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθοριζόμενες από την ΕΥΔ ανάγκες, συνίστανται στην υποστήριξη των Μονάδων A1, A2, Β1, Β2, Β3 και Γ κατά την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο τη διαχειριστική ολοκλήρωση και το κλείσιμο των πράξεων του ΕΣΠΑ του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», σύμφωνα με τις οδηγίες κλεισίματος της ΕΕ (EGESIF) και τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/6/2022