Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή»

18/12/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» της Πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή», με κωδικό ΟΠΣ 5071079, κατά τη διαδικασία μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (μόνο βάσει τιμής).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2020