Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

2/11/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης των πράξεων με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ
του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΚΤ)» με κωδ. ΟΠΣ 5045796 και ποσοστό 53% και «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ
του ΕΠ “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΤΠΑ)» με κωδ. ΟΠΣ 5045798 και ποσοστό 47 %, κατά τη διαδικασία μέσω καταλόγου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 119 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2020