1η Αναθεώρηση του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Η 1η Αναθεώρηση του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2017, αφορά σε τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων λόγω αύξησης της κοινοτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), κατά 22.910.421€,, την «εσωτερική» μεταφορά πόρων ύψους 13.640.641€ Κοινοτικής Συνδρομής από την κατηγορία των  «Περισσότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» προς την κατηγορία των «Λιγότερο Αναπτυγμένων Περιφερειών» με αποτέλεσμα την τροποποίηση στις κλείδες Κοινοτικής Συνδρομής και Δημόσιας Δαπάνης των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Η Αναθεώρηση του Ε.Π. Μ.Δ.Τ. διαμόρφωσε το συνολικό προϋπολογισμό του σε 516.299.834,00€. Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του Προγράμματος προέρχονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με συνολική Δημόσια Δαπάνη 288.978.786,00€ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με συνολική Δημόσια Δαπάνη 227.321.048,00€.

Σχετικά Αρχεία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Εκτελεστική Απόφαση Επιτροπής

EPMDT - Logical Framework

 


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/01/2019