Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Προκήρυξη για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση παρεχόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης» ΟΠΣ 5001053
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 06/06/17

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αξιολόγηση παρεχόμενων από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης»

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 58.972,36€ Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και 73.125,73€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι μήνες (6) μήνες από την ημερομηνία συμβασιοποίησης του έργου.

Οι «ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης στον ιστότοπο της ΕΥΔ ΕΠ. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ στις 21/06/2017 και ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου, Τ.Κ. 11743, 1ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου.

 

"ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΤΕΥΔ 8/6/2017 12:30 ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ"

 

Διευκρινίσεις Εταιρείας PLANET

Απόφαση Εγρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.