Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Έκθεση υλοποίησης έτους 2016 για το ΕΠΜΔΤ απο την ΕπΠα
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 05/07/17

Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθ. 610/17-03-2015 (ΦΕΚ 700/Β΄/24-04-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αποφάσισε με γραπτή διαδικασία (σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 16926/16-06-2016 της ΕΥΔ που απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ στα Μέλη της Επιτροπής) την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης Έτους 2016 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.