Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
1η Αναθεώρηση του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 03/10/17

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», η οποία συγκροτήθηκε με
την με αριθ. 610/17-03-2015 (ΦΕΚ 700/Β΄/24-04-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφάσισε με γραπτή διαδικασία (σύμφωνα με το
έγγραφο με αρ. πρωτ. 2466/21-09-2017 της ΕΥΔ που απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ΔΙΑΥΛΟΣ στα Μέλη της Επιτροπής) την έγκριση της Αναθεώρησης / Τροποποίησης του Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», καθώς επίσης την εξουσιοδότηση στην ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ προκειμένου
να προβεί σε αναγκαίες τροποποιήσεις στα κείμενα ή σε επιμέρους στοιχεία των πινάκων έως την
οριστική έγκριση της ανωτέρω αναθεώρησης / τροποποίησης από την Ε.Ε.

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.