Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 013 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 22/09/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με α/α 13 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Στο πλαίσιο της παρούσης θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του «Προγράμματος Καλλικράτης» (νόμος 3852/2010), σε συνέχεια της α΄ φάσης εφαρμογής η υποστήριξη της οποίας χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στη διεύρυνση της αποκέντρωσης, την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΟΤΑ. Ενδεικτικά, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν οι εξής δράσεις:

- Οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του ΥΠΕΣΔΑ

- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Αποβλήτων

- Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση

- Διαχείριση και παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και έκδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων

 

Ενιαίο Συστήμα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΔΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΠ

Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

ΥΑ Επιλεξιμότητας Δαπανών

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 13,

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 13,

3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 13,

4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης 13

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΑΕ_5007606, AE_5014063,

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.