Ελληνικά English

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Συνεργαζόμενοι Φορείς
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 007 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»
Μέγεθος γραμματοσειράς
Εκτύπωση
  • Ημερομηνία καταχώρησης: 02/03/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» με α/α 07 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΟΥ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Στο πλαίσιο της παρούσης θα χρηματοδοτηθούν ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας σχετικές:

α) με την προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ από την ΕΥΔ ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» καθώς και σε έργα ή ενέργειες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των οργανωτικών δομών και των διαδικασιών εφαρμογής του, β) με την πληροφόρηση και δημοσιότητα του ΕΠ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», ώστε να υποστηριχθούν οι απαιτούμενες ενέργειες προβολής, πληροφόρησης και δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των επιμέρους παρεμβάσεών του και γ) με την εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών, αξιολογήσεων και παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης

.

Ενιαίο Συστήμα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

ΜΔΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγός Συμπλήρωσης ΤΔΠ

Μεθοδολογία Επιλογής Πράξεων

ΥΑ Επιλεξιμότητας Δαπανών

Διόρθωση «Διαδικασία επιλογής και ένταξης πράξεων»

Αποφάσεις Ένταξης

AE_5000929

AE_5000952

 

Πληροφορίες
Προσκλήσειςαρχείο...
Προκηρύξειςαρχείο...
  • Δεν υπάρχουν ενεργές Προκηρύξεις.
    Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.
Εκδηλώσειςαρχείο...
Δεν υπάρχουν ενεργές Εκδηλώσεις.
Για παλαιότερες παρακαλούμε δείτε το αρχείο.