Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προμήθεια toner εκτυπωτών, toner fax, και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για το έτος 2019

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

30/11/2018

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια toner εκτυπωτών, toner fax και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» για το έτος 2019 με κριτήριο ανάθεσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

12.400

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια της προς ανάθεση σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού σε περίπτωση που αυτή επέλθει πριν την πάροδο του δωδεκαμήνου.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

11/12/2018 12:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», στην Αθήνα, επί της οδού Κοραή 4 (Τ.Κ. 10564), στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου, στον 6ο όροφο.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Διεύθυνση
Κοραή 4, Αθήνα, 105 64
Τηλ
213 2018000
Φαξ
213 2018037
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2018